virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
    historia i rozwoj      
    cele      
    statut      
    autoryzowany doradca      
    dokument informacyjny      
    raporty okresowe      
    raporty biezace      
    aktualnosci      
2012

RAPORT bieżący nummer 35/2012
Temat: Uzupełniające informacje o projektach Emitenta.
Według zaleceń GPW podanych w piśmie GPW/NC/DE/w/459/2012 Emitent uzupełnia niniejszym informacje o prowadzonych projektach.
W związku z rezygnacją Emitenta z udziału w realizacji projektu Magic Circus Show (MCS) VIRTUAL VISION SA przekazuje do wiadomości, iż oprócz poniesionych kosztów przeprowadzonych eliminacji krajowych nie oczekuje dodatkowych obciążeń finansowych związanych z tym projektem. Ogólne zaangażowanie w projekt miało wynosić 210.000 euro. EBU obciążyło Emitenta pierwszą fakturą w wysokości 40.000 Euro. Ponieważ rezygnacja z udziału w projekcie MCS nastąpiła po wystawieniu przez EBU faktury na sumę 40.000 Euro, a po upływie okresu 3 tygodni od faktu poinformowania EBU przez Emitenta o rezygnacji z projektu, Emitent otrzymał od EBU notę kredytową w wysokości pierwszej faktury tz. w wysokości 40.000 Euro, Emitent nie zakłada, że EBU wystąpi z roszczeniami odszkodowań za rezygnację z projektu MSC, gdyż w tym przypadku EBU nie wystawiałby noty kredytowej do pierwszej faktury. Do dnia opublikowania niniejszego komunikatu, EBU nie obciążyło Emitenta kolejnymi fakturami. O ile EBU wystąpi jednak z roszczeniami wobec Emitenta, VIRTUAL VISION powiadomi o tym fakcie w oddzielnym raporcie bieżącym.
W celu wyjaśnienia komentarza do raportu kwartalnego Emitenta za III KW 2012 dot. opisu roli Emitenta w projekcie przebudowy międzynarodowego centrum usługowego VIRTUAL VISION SA przekazuje do wiadomości, że z Emitent obecnie występuje jako manager projektu ponosząc koszty związane w jego działalnością a wynagrodzenie 4,5% od sumy kosztów projektu Emitent otrzyma tylko w przypadku realizacji projektu o ile spełnione zostaną warunki jego realizacji.
Zarówno uwarunkowania realizacji projektu przebudowy jak i szczegółowy harmonogram projektu przebudowy obiektu na centrum rozrywkowe zostały szczegółowo opisane i opublikowane przez Emitenta w Raporcie EBI nr 31/2012 w dniu 26.10.2012 i w raporcie EBI nr 32/2012 w dniu 14.11. 2012. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły relacje i zależności prawne łączące Emitenta z potencjalnymi inwestorami projektu.
W celu dalszego wyjaśnienia szczegółów realizacji projektu przebudowy, Emitent informuje, że otrzymał odpowiedź na zleconą KPMG analizę sytuacji podatkowej a szczegółowa pisemna opinia KPMG wskazała optymalną lokalizację organizacji pełniącej funkcję inwestora projektu przebudowy obiektu, który spełniałaby warunki finansowania projektu przy wykorzystaniu gwarancji HERMESA.
Podstawa prawna: paragraf 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 34/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za listopad 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. w załączeniu przekazuje Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za listopad 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w listopadzie 2012 r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w listopadzie 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku), a także w miesiącu następnym ( grudniu) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
Zostały opracowane szczegółowe założenia do business planu projektu przebudowy obiektu na centrum rozrywkowe, którego opracowanie ma zakończyć się do 31 stycznia 2013 tak aby złożenie wniosku PIM do HERMESA nastąpiło do dnia 28 lutego 2013.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012) Spółka przekazała 1 raport za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 32/2012 w dniu 14.11.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za październik 2012
III.
brak
IV.
Przygotowanie szczegółowej dokumentacji (PIM - Preliminary Information Memorandum) do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 33/2012
Temat: Raport okresowy za III kwartał 2012 r.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. w załączeniu przekazuje Raport kwartalny za okres od 1.07.do 30.09.2012
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Raport-III-KW-VIRTUAL2012-14-11-2012.pdf (Rozmiar: 575.9 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 32/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za październik 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. w załączeniu przekazuje Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za październik 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik (i podaje jednocześnie zaległe informacje za miesiąc wrzesień 2012 roku) zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane we wrześniu i październiku 2012 r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła we wrześniu i październiku 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w listopadzie 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu i w październiku 2012 roku), a także w miesiącu następnym (listopadzie 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
Uchwałą nr 974/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2012 roku, VIRTUAL VISION SA, została zobowiązana do uzupełnienia opublikowanej przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności, przekazanej raportem bieżącym EBI nr 26/2012.
Emitent, niezależnie od produkcji filmowo-telewizyjnej, postanowił rozpocząć działalność w zakresie realizacji międzynarodowego centra usługowego w podanych poniżej terminach.
Realizacja projektu ma zapewnić VIRTUAL VISION dochody, które przeznaczone będą na produkcje filmową, gdyż dotychczasowe starania o pozyskanie pełnego finansowania projektu filmowego nie zostały zrealizowane.
Mimo emisji akcji i pożyczki z PISFU, po wycofaniu się krajowego studia mającego wykonać całość prac animacji 3D, w obecnej sytuacji rynkowej, zdobycie, w krótkim czasie, dalszych środków na produkcję filmową czy telewizyjną będzie trudne do zrealizowania. Równolegle do długoterminowych starań o zawarcie nowej umowy koproducenckiej i zawarcia umowy z nowym studiem, Emitent odbył szereg spotkań z instytucjami finansowymi w Niemczech i w Polsce w celu pozyskania kredytów na realizację produkcji.
W obecnej sytuacji rynkowej instytuty finansowe, udzielające pożyczek, nie kwalifikują przyszłych praw do filmu jako wystarczających zabezpieczeń na udzielanie kredytów. Ponieważ w Polsce nie powstał, do tej pory, ani jeden film animowany w technologii 3D, który przyniósłby dochody przekraczające koszty produkcji, brak jest instytucji, która bez choć jednego pozytywnego przykładu, udzieliłaby wsparcia na realizację krajowego fabularnego filmu animowanego.
Wobec braku zainteresowania TVP emisją programu EUROWIZJI pt: MAGIG CIRCUS SHOW i braku poparcia finansowego ze strony telewizji publicznej, Emitent wycofał się z tej produkcji.
W obecnej sytuacji gospodarczej finansowanie niematerialnych wartości (do jakich zaliczona jest produkcja filmowa i telewizyjna) bez znacznego kapitału własnego, nie rokuje dużych szans powodzenia.
Ponieważ udzielone wsparcie produkcji filmowej w wysokości 2.000.000 zł PISFu jest długoterminowe, Emitent aby spełnić swe obowiązki spłaty pożyczki (pożyczka udzielona została na okres 5 lat i zabezpieczona na prawach do filmu) podjął się realizacji projektu, który ze względu na swój charakter rokuje szybsze zyski, gdyż realizacja projektu opiera się na finansowaniu o klasycznym zabezpieczeniu w postaci hipoteki.
VIRTUAL VISION w chwili obecnej występuje jako manager projektu i zakładając jego terminową realizacje otrzyma 4,5 % wynagrodzenia managerskiego od sumy całkowitego kosztu projektu realizacji międzynarodowego centra usługowego.
W okresie, od dnia opublikowania raportu EBI 26/2012 t.j. dnia 10.08.2012 do dnia dzisiejszego, zostały wykonane architektoniczne prace projektowe i do generalnego wykonawcy zostało przekazanych 75 rysunków technicznych wykonanych w skali 1:150 przedstawiających projekt o powierzchni 31.824 m2. Na podstawie tych planów generalny wykonawca oszacował wstępny koszt projektu przebudowy istniejącego obiektu na centrum usługowe na 75 milionów Euro.
Dodatkowo do rysunków technicznych zostały wykonane plany i symulacje obiektów wchodzących w skład centrum usługowego, w technologii 3D do:
a) teatru na 892 widzów po pow. użytkowej 3,980 m2
b) kompleksu pięciu kin na 1422 miejsca o pow. 3.099 m2
c) galerii o pow. 3.141 m2.
I. Szczegółowy harmonogram projektu przebudowy obiektu na centrum rozrywkowe:
1. Opracowanie szczegółowe business planu - do 31 stycznia 2013
2. Złożenie wniosku PIM do HERMESA - do 28 lutego 2013
3. Wykonanie obliczeń statyki konstrukcji - do 30 marca 2013
4. Projektowanie wnętrz - do 30 kwietnia 2013
5. Wykonanie planów przebudowy w skali 1:50 - do 30 maja 2013
6. Podpisanie umowy EPC - do 30 czerwca 2013
7. Spodziewana decyzja o finansowaniu HERMESA - do 30 września 2013
8. Rozpoczęcie prac przebudowy - do 30 października 2013
9. Zawarcie umów na wynajęcie pow. użytkowej - do 30 czerwca 2014
10. Obiór gotowego obiektu - do 30 września 2014
11. Generowanie przychodów z projektu - od 1 października 2014
II. Uwarunkowania realizacji projektu przebudowy:
1. Uzyskanie opinii KPMG lub PWC o planie ekonomicznym nowo powołanej jednostki SPC, która zagwarantuje spłaty zaciągniętych kredytów (pozytywna opinia audytora) .
2. Uzyskanie warunkowej zgody banku finansującego projekt (pod warunkiem uzyskania gwarancji HERMESA/KfW).
3. Podpisanie z generalnym wykonawcą umowy EPC (engineering, procurement and construction) gwarantujacej dostarczenie obiektu "pod klucz" w określonym terminie i za gwarantowaną cenę. Umowa EPC jest jednym z warunków uzyskania gwarancji HERMESA.
4. Pozyskanie kapitału własnego w wysokość min. 20% od sumy całej inwestycji.
5. Pozyskanie właściwych osób na kluczowych stanowiskach SPC (Special Purpose Company).
6. Uzyskanie pozytywnej i nieodwołalnej gwarancji HERMESA.
Dnia 10 września 2012 VIRTUAL VISION zawarł pierwszą umowę z KPMG w sprawach podatkowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające określić zakres prac prowadzonych przy projekcie realizacji międzynarodowego centra usługowego przez oddział KPMG w Berlinie i w Warszawie.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu i październiku 2012 roku) Spółka przekazała 3 raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 29/2012 w dniu 18.09.2012 Temat: Uzupełniony Raport-II-KW-VIRTUAL2012-EBI.pdf
(2) EBI 30/2012 w dniu 14.09.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za sierpień 2012
(3) EBI 31/2012 w dniu 26.10.2012 Temat: Uzupełnienia do opublikowanej przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności wg raportu EBI 26/2012
III.
brak
IV.
Przygotowanie dokumentacji (PIM) do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 31/2012
Temat: Uzupełnienia do opublikowanej przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności wg raportu EBI 26/2012.
Zgodnie z Uchwałą nr 974/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2012 roku, VIRTUAL VISION SA podaje w załączonym pliku uzupełnienia do opublikowanej przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności, przekazanej raportem bieżącym EBI nr 26/2012 w dniu 10 września 2012.
Podstawa prawna : § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki: Analiza_sytuacji_finansowej_wg_uchwaly_GPW_974-2012.pdf (Rozmiar: 434.9 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 30/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za sierpień 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w sierpniu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w sierpniu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić we wrześniu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (wrześniu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W związku z nałożeniem na podstawie §15b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała nr 610/2012) przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, Emitent zawarł dnia 2 sierpnia 2012, ze spółką NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy umowę, wykonania powyższej analizy wraz z oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA.
Ze względu na opóźnienie w harmonogramie realizacji filmu animowanego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu, równolegle do realizacji filmowo/telewizyjnej, działalności opartej na organizacji i managementu projektu przebudowy istniejącego obiektu na międzynarodowe centrum rozrywkowo-medialne. Ponieważ prace przebudowy wykonywane będą przez firmy Niemieckie, Emitent przygotowuje koncepcje finansowania projektu przy wykorzystaniu niemieckich gwarancji rządowych na usługi eksportowe (Hermesdeckung).
W tym celu Emitent zwrócił się, równolegle do dwóch oddziałów Pricewaterhouse Coopers (w Hamburgu i w Warszawie), o przygotowanie oferty wykonania opinii o ekonomicznych aspektach projektu niezbędnej do otrzymania niemieckich gwarancji finansujących export towarów i usług. Taka opinia byłaby jednocześnie oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA. Po wstępnych analizach PwC stwierdziło, iż wydanie wiarygodnej opinii do tak obszernego, nowego projektu, nie jest możliwe do wykonania w terminie spełniającym jednocześnie wymogi Uchwały GPW nr 610/2012 (45 dni). Z tego powodu Emitent, równolegle do współpracy z PwC, podjął decyzje o zleceniu w/w analizy firmie NOMAD Partners Sp. z o.o.
Spółka NOMAD Partners (www.nomadpartners.pl) świadczy usługi doradztwa gospodarczego, doradztwa prawnego i finansowego. W jej zespole znajdują się osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. NOMAD Partners Sp. z o.o. nie jest podmiotem, o którym mowa w §15b ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Oddział PwC w Hamburgu przekazał na ręce prezesa Emitenta materiały opracowane przez oddział PwC w Hamburgu dotyczące aktualnej analizy tego sektora gospodarki i jego pespektyw rozwoju w odniesieniu do realizowanego projektu.
Analiza ekonomiczna projektu uwzględni aktualne trendy rynkowe w sektorze wynajęcia powierzchni użytkowej na zasadach na jakich operują centra handlowe. Przebudowywany obiekt posiadać będzie powierzchnię użytkową 26.576 m2 . Jego lokalizacja w HAFEN-CITY w Hamburgu, będzie generowała przychody z wynajęcia obiektów obejmujących: teatr (z ponad tysięczną widownią), kompleksu pięciu kin z projekcją w technologii cyfrowej, dwóch siedmiu poziomowych parkingów, galerii wystawowej , dwóch restauracji, czterech barów, sekcji sportowej , sektora rekreacji z basenami oraz wydzielonego sektora mieszkalnego.
Ceny wynajęcia powierzchni będą oszacowane na bazie cen rynkowych dla poszczególnych obiektów, w perspektywie następnych 10 lat z uwzględnieniem dwu-letniego okresu przebudowy obiektu.
Finansowanie zakupu obiektu do przebudowy, jak i sama przebudowa, opierać się na zabezpieczeniu finansowania na samym obiekcie jak i na cesji przychodów z przyszłych umów wynajmu obiektu po przebudowie. Tego typu zabezpieczania są podstawą do finansowania bankowego (kredyty hipoteczne i stanowią zabezpieczenie dla inwestorów, o ile finansowanie kapitałów własnych odbywać się będzie w formie emisji obligacji.
Obecnie grupa architektów w Hamburgu opracowuje plany przebudowy niezbędne do otrzymania wiążących ofert od wykonawców, które będą podstawa do przygotowani szczegółowej kalkulacji niezbędnej do otrzymania gwarancji (Hermesdeckung) wspierających finansowanie całego projektu.
Prezes zarządu Emitenta ma duże doświadczenie w przebudowie nietypowych obiektów na cele komercyjne. Do większych należy przebudowa bunkra z II-giej wojny światowej, zlokalizowanego w centrum Hamburg na centrum medialno-telewizyjne obejmujące 3 studia telewizyjne, sektor transmisji satelitarnej, studia dźwiękowe i sektor biur. Koszty budowy wyniosły 25 milionów Euro. Innym projektem prezesa zarządu Emitenta było dokonanie całkowitej przebudowy i modernizacji tradycyjnego teatru, zlokalizowanego również w Hamburgu.
NOMAD Partners Sp. z o.o., w wydanej dnia 10 sierpnia 2012 opinii stwierdza, że VIRTUAL VISION SA ma perspektywę dalszego prowadzenia działalności w dziedzinie realizacji filmu i programów telewizyjnych wraz z rozszerzeniem działalności Emitenta o nowy międzynarodowy projekt medialny.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2012 roku) Spółka przekazała 4 raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 25/2012 w dniu 2.08.2012 Temat: Zawarcie umowy z podmiotem, który wykona analizy sytuacji finansowej Emitenta według wymogów Uchwały GPW nr 610/2012
(2) EBI 26/2012 w dniu 10.08.2012 Temat: Publikacja analizy wg wymagań uchwały GPW nr 610/2012
(3) EBI 27/2012 w dniu 14.08.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za lipiec 2012
(4) EBI 28/2012 w dniu 17.08.2012 Temat: Uzupełnienia do Raportu okresowego za II kwartał 2012 roku
III.
brak
IV.
Przygotowanie dokumentacji do międzynarodowego projekt centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 29/2012
Temat: Uzupełnienia do Raportu okresowego za II kwartał 2012 roku.
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje uzupełnienia do opublikowanego Raportu okresowego za II kwartał 2012 roku EBI nr 28/2012 podanego do wiadomości dnia 14 sierpnia 2012 o informacje o spółce (pkt 1.0), wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki na ostatni dzień okresu objętego danymi finansowymi za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r ( pkt 3.0) , wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Grupę Kapitałową Emitenta (pkt 4.0), informacje o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ( pkt 5.0), Oświadczenie Zarządu.
Uzupełniony Raport podany jest jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: Uzupełniony Raport-II-KW-VIRTUAL2012-EBI.pdf (Rozmiar: 392.5 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 28/2012
Temat: Raport VIRTUAL VISION SA za II KW 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA . przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: Raport-II-KW-VIRTUAL2012-EBI.pdf (Rozmiar: 332.1 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 27/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za lipiec 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w lipcu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lipcu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w sierpniu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (sierpniu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W związku z nałożeniem na podstawie §15b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała nr 610/2012) przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, Emitent zawarł dnia 2 sierpnia 2012, ze spółką NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy umowę, wykonania powyższej analizy wraz z oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA.
Ze względu na opóźnienie w harmonogramie realizacji filmu animowanego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu, równolegle do realizacji filmowo/telewizyjnej, działalności opartej na organizacji i managementu projektu przebudowy istniejącego obiektu na międzynarodowe centrum rozrywkowo-medialne. Ponieważ prace przebudowy wykonywane będą przez firmy Niemieckie, Emitent przygotowuje koncepcje finansowania projektu przy wykorzystaniu niemieckich gwarancji rządowych na usługi eksportowe (Hermesdeckung).
W tym celu Emitent zwrócił się, równolegle do dwóch oddziałów Pricewaterhouse Coopers (w Hamburgu i w Warszawie), o przygotowanie oferty wykonania opinii o ekonomicznych aspektach projektu niezbędnej do otrzymania niemieckich gwarancji finansujących export towarów i usług. Taka opinia byłaby jednocześnie oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA. Po wstępnych analizach PwC stwierdziło, iż wydanie wiarygodnej opinii do tak obszernego, nowego projektu, nie jest możliwe do wykonania w terminie spełniającym jednocześnie wymogi Uchwały GPW nr 610/2012 (45 dni). Z tego powodu Emitent, równolegle do współpracy z PwC, podjął decyzje o zleceniu w/w analizy firmie NOMAD Partners Sp. z o.o.
Spółka NOMAD Partners (www.nomadpartners.pl) świadczy usługi doradztwa gospodarczego, doradztwa prawnego i finansowego. W jej zespole znajdują się osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. NOMAD Partners Sp. z o.o. nie jest podmiotem, o którym mowa w §15b ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Oddział PwC w Hamburgu przekazał na ręce prezesa Emitenta materiały opracowane przez oddział PwC w Hamburgu dotyczące aktualnej analizy tego sektora gospodarki i jego pespektyw rozwoju w odniesieniu do realizowanego projektu.
Analiza ekonomiczna projektu uwzględni aktualne trendy rynkowe w sektorze wynajęcia powierzchni użytkowej na zasadach na jakich operują centra handlowe. Przebudowywany obiekt posiadać będzie powierzchnię użytkową 28.000 m2 . Jego lokalizacja w HAFEN-CITY w Hamburgu, będzie generowała przychody z wynajęcia obiektów obejmujących: teatr (z ponad tysięczną widownią), kompleksu pięciu kin z projekcją w technologii cyfrowej, dwóch siedmiu poziomowych parkingów, galerii wystawowej , dwóch restauracji, czterech barów, sekcji sportowej , sektora rekreacji z basenami oraz wydzielonego sektora mieszkalnego.
Ceny wynajęcia powierzchni będą oszacowane na bazie cen rynkowych dla poszczególnych obiektów, w perspektywie następnych 10 lat z uwzględnieniem dwu-letniego okresu przebudowy obiektu.
Finansowanie zakupu obiektu do przebudowy, jak i sama przebudowa, opierać się na zabezpieczeniu finansowania na samym obiekcie jak i na cesji przychodów z przyszłych umów wynajmu obiektu po przebudowie. Tego typu zabezpieczania są podstawą do finansowania bankowego (kredyty hipoteczne i stanowią zabezpieczenie dla inwestorów, o ile finansowanie kapitałów własnych odbywać się będzie w formie emisji obligacji.
Obecnie grupa architektów w Hamburgu opracowuje plany przebudowy niezbędne do otrzymania wiążących ofert od wykonawców, które będą podstawa do przygotowani szczegółowej kalkulacji niezbędnej do otrzymania gwarancji (Hermesdeckung) wspierających finansowanie całego projektu.
Prezes zarządu Emitenta ma duże doświadczenie w przebudowie nietypowych obiektów na cele komercyjne. Do większych należy przebudowa bunkra z II-giej wojny światowej, zlokalizowanego w centrum Hamburg na centrum medialno-telewizyjne obejmujące 3 studia telewizyjne, sektor transmisji satelitarnej, studia dźwiękowe i sektor biur. Koszty budowy wyniosły 25 milionów Euro. Innym projektem prezesa zarządu Emitenta było dokonanie całkowitej przebudowy i modernizacji tradycyjnego teatru, zlokalizowanego również w Hamburgu.
NOMAD Partners Sp. z o.o., w wydanej dnia 10 sierpnia 2012 opinii stwierdza, że VIRTUAL VISION SA ma perspektywę dalszego prowadzenia działalności w dziedzinie realizacji filmu i programów telewizyjnych wraz z rozszerzeniem działalności Emitenta o nowy międzynarodowy projekt medialny.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2012 roku) Spółka przekazała 1 raport za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 24/2012 w dniu 24.07.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za czerwiec 2012
III.
brak
IV.
Przygotowanie dokumentacji do międzynarodowego projekt centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 26/2012
Temat: Publikacja analizy wg wymagań uchwały GPW nr 610/2012.
Spełniając wymagania Uchwały GPW nr 610/2012 zarząd Virtual Vision SA podaje do wiadomości analizę wykonaną przez NOMAD Partners Sp. z o.o. oświadczając, iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
Podstawa prawna: § 4 pkt. 5 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki: NOMAD Partners Analiza Opinia wg uchwaly GPW 610-2012.pdf (Rozmiar: 1000.9 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 25/2012
Temat: Zawarcie umowy z podmiotem, który wykona analizy sytuacji finansowej Emitenta według wymogów Uchwały GPW nr 610/2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA informuje, że w związku z nałożeniem na podstawie §15b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała nr 610/2012) przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, Emitent zawarł w dniu dzisiejszym tj dnia 2 sierpnia 2012 , ze spółką NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy umowę, wykonania powyższej analizy wraz z oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA.
Ze względu na opóźnienie w harmonogramie realizacji filmu animowanego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu, równolegle do realizacji filmowo/telewizyjnej, działalności opartej na organizacji i managementu projektu przebudowy istniejącego obiektu na międzynarodowe centrum rozrywkowo-medialne. Ponieważ prace przebudowy wykonywane będą przez firmy Niemieckie , Emitent przygotowuje koncepcje finansowania projektu przy wykorzystaniu niemieckich gwarancji rządowych na usługi eksportowe (Hermesburgschaften).
W tym celu Emitent zwrócił się, równolegle do dwóch oddziałów Pricewaterhouse Coopers (w Hamburgu i w Warszawie), o przygotowanie oferty wykonania opinii o ekonomicznych aspektach projektu niezbędnej do otrzymania niemieckich gwarancji finansujących export towarów i usług. Taka opinia byłaby jednocześnie oceną perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez VIRTUAL VISION SA. Po wstępnych analizach PwC stwierdziło, iż wydanie wiarygodnej opinii do tak obszernego, nowego projektu, nie jest możliwe do wykonania w terminie spełniającym jednocześnie wymogi Uchwały GPW nr 610/2012 (45 dni). Z tego powodu Emitent, równolegle do współpracy z PwC, podjął decyzje o zleceniu w/w analizy firmie NOMAD Partners Sp. z o.o.
Spółka NOMAD Partners (www.nomadpartners.pl) świadczy usługi doradztwa gospodarczego, doradztwa prawnego i finansowego. W jej zespole znajdują się osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że NOMAD Partners Sp. z o.o. nie jest podmiotem, o którym mowa w §15b ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a otrzymane od Wykonawcy dokumenty, informacje i wyjaśnienia stanowiące przedmiot umowy, Emitent opublikuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §4 ust 5. pkt a) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 24/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za czerwiec 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w czerwcu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w czerwcu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lipcu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (lipcu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W dniu 1 czerwca zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie ul. Powązkowska 44c. Treść uchwał została podana do wiadomości raportem bieżącym EBI nr 20/2012 w dniu 29 czerwca 2012.
W dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Dąbrowskiego. Pan Szymon Dąbrowski - posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w bankach z kapitałem zagranicznym, w latach 2006-2009 pracował dla: Bank Handlowy w Warszawie S.A., POLBANK EFG - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. oddział w Polsce, Deutsche Bank PBC S.A.
W związku z realizacją umowy na koprodukcję międzynarodowego programu Magic Circus Show (MCS) realizowanego przez z EUROWIZJĄ (EBU), 7-Street Productions i Virtual Vision SA, Emitent przeprowadził w dniach 8-10 czerwca 2012 krajowe eliminacje do udziału w programie. Ekipa realizacyjna Emitenta dokonała wielokamerowej rejestracji 19 zespołów młodych artystów cyrkowych. Prace nad przygotowaniem materiałów do selekcji nagranego wielogodzinnego materia w systemie HD z eliminacji krajowych, trwały do 20 lipca 2012. VIRTUAL VISION SA dokonał wstępnej selekcji kandydatów i komplet materiałów został dostarczone do EBU i 7 Street Production w Genewie gdzie odbywać się będzie wieloetapowy cykl międzynarodowych nagrań produkcyjnych.
EBU przejęła promocję i dystrybucję programu do 85 publicznych stacji telewizyjnych w 56 krajach, które są członkami EBU. EBU znana jest w kraju z organizacji światowego konkursu piosenki Eurowizji .Produkcje Eurowizji organizowane przez EBU cieszą się dużą popularnością i zapewniają najwyższy światowy standard realizacyjny.
W związku z nałożenie przez Zarząd Giełdy na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Zarząd podjął kropki przygotowujące materiał niezbędny do opracowani w/w analizy.
Opóźnienie w publikacji niniejszego raportu spowodowane zostało wyjazdami zagranicznymi i napiętym harmonogramem produkcji nagrań oraz postprodukcją materiałów do programu EUROWIZJI Magic Circus Show (MCS).
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała sześć raportów za pośrednictwem systemu EBI dwa raporty za pośrednictwem systemu ESPI :
(1) EBI 23/2012 w dniu 29.06.2012 Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
(2) EBI 22/2012 w dniu 29.06.2012 Temat: Nałożenie przez Zarząd Giełdy na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki
(3) EBI 21/2012 w dniu 29.06.2012 Temat: : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 29 czerwca 2012 r.
(4) EBI 20/2012 w dniu 29.06.2012 Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r.
(5) EBI 19/2012 w dniu 14.06.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za maj 2012
(6) EBI 19/2012 w dniu 01.06.2012 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 roku.
ESPI
(1) ESPPI 7/2012 w dniu 4.06.2012 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 29 czerwca 2012 r.
(2) ESPI 5/2012 w dniu 01.06.2012 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIRTUAL VISION SA wraz z projektami uchwał.
III.
brak
IV.
Kontynuacja realizacji programu Eurowizji MAGIC CIRCUS SHOW.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 23/2012
Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Dąbrowskiego.
Pan Szymon Dąbrowski - posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w bankach z kapitałem zagranicznym, w latach 2006-2009 pracował dla: Bank Handlowy w Warszawie S.A., POLBANK EFG - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. oddział w Polsce, Deutsche Bank PBC S.A.
Od roku 2009 zajmuje się doradztwem finansowym dla podmiotów gospodarczych - poprzez spółkę NOMUS Business Consulting Sp. z o.o., gdzie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.
W ostatnim roku doradzał klientom w transakcjach o wartości ponad 80
milionów złotych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 22/2012
Temat: Nałożenie przez Zarząd Giełdy na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki
Zarząd VIRTUAL VISION SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwałą NR 610/2012, działając na podstawie §15b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nałożył na Emitenta obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta.
Tym samym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązał Spółkę do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki VIRTUAL VISION S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę VIRTUAL VISION S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta powinna zostać opublikowana nie później niż w ciągu 45 dni od dnia opublikowania Uchwały Giełdy w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 i lit. b) § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §4 ust 5. pkt a) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 21/2012
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 29 czerwca 2012 r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Virtual Vision S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r.:
1. VAP Video Art. Production GmbH - posiadająca 29 999 999 akcji imiennych serii A odpowiadających 59 999 998 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 49 850 000 akcji serii G odpowiadających 49 850 000 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli łącznie 109 849 998 głosów odpowiadających 79 849 999 akcji stanowiących 31,93% w kapitale zakładowym Spółki na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana przez Richarda Kunickiego.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 20/2012
Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zawartych w Akcie Notarialnym NR 4143/2012 Marka Rudzińskiego, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ul. Powązkowskiej nr 44 C.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki: UCHWALY PODJETE NA WZ VIRTUAL VISION DNIA 29-06-2012.pdf (Rozmiar: 189.7 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 19/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za maj 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w maju 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w czerwcu 2012r.

I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2012 roku), a także w miesiącu następnym (czerwcu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
Decyzji odstąpienia PLATIGE IMAGE od umowy koprodukcyjnej dot. realizacji filmu BUG MULDOON, zatrzymała cykl produkcji filmu i jego realizacja nie może odbyć się według planowanego harmonogramu. Rezygnacja z umowy koprodukcyjnej przez PLATIGE IMAGE pociąga za sobą konieczność zawarcia umowy z innym studio animacyjnym, które wykona całość prac animacyjnych do filmu za sumę nie większą niż 9.000.000 PLN i dodatkowo zainwestuje w produkcję filmu BUG MULDOON sumę 4,5 miliona PLN. O ile Spółka nie znajdzie innego studia i inwestora, który przejmie dotychczasowe zobowiązania PLATIGE IMAGE spełniające wymogi umowy koprodukcyjnej, która była podstawą do zawarcia przez Spółkę umowy z PISF na 5-cio letnią bezprocentową pożyczkę -Spółka zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanych 1,6 mln zł. Spółka prowadzi negocjacje ze studiami: w Hiszpanii i ze studiem w Finlandii z celem realizacji wszystkich prac animacyjnych do filmu, za sumę nie większą niż 9.000.000 PLN. Takie rozwiązanie nie pociągałoby za sobą zmiany kosztorysu filmu. Równolegle do negocjacji w celu zawarcia umów ze studiem mającym wykonać całość prac animacji filmu, w celu uzupełnienia sumy 4,5 mln PLN, do zamknięcia budżetu filmu, Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami. W związku z zaistniałą sytuacją prace produkcyjne będą postępować wg tej samej struktury harmonogramu, lecz jego wszystkie pozycje wydłużą się o okres opóźnienia spowodowanym odstąpieniem PLATIGE IMAGE od umowy, licząc od 14 lutego 2012 od do dnia zawarcie umowy z nowym studio animacyjnym uwzględniającym terminy wykonawcze tego studia jak i od zawarcia nowej umowy ko-produkcyjnej / inwestycyjnej na sumę 4,5 mil. PLN (lub na sumę pozwalająca na zamknięcie budżetu filmu) przy wyrażeniu zgody PISF na te zmiany. Nowy harmonogram uwzględni okres 5 lat na jaki udzielona została pożyczka PISFu.
W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała Roderyck Invest Limited z siedzibą w Nikozji pismo o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA i przekroczeniu progu 5 i 10% ogólnej liczby głosów. Nabycie 40.186.000 akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy.
W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała od Pana Michała Sicińskiego informacje o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA. Przed zmianą Pan Michał Siciński posiadał 49.935.375 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych oraz 1 akcję serii A uprzywilejowaną co do głosu. Aktualnie Pan Michał Siciński posiada 1 akcję serii A uprzywilejowana co do głosu (2 głosy na jedna akcję) .
W dniu 1 czerwca zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie ul. Powązkowska 44c. Projekty uchwał i pełna treść ogłoszenia, które w dniu 1 czerwca 2012 podane było do wiadomości raportem bieżącym EBI nr 17/2012 zostały opublikowane na stronie internetowej emitenta.
W związku z zawarciem umowy na koprodukcję międzynarodowego programu Magic Circus Show (MCS) realizowanego przez z EUROWIZJĄ (EBU), 7Street Productions i Virtual Vision SA, Emitent przeprowadził w dniach 8-10 czerwca 2012 krajowe eliminacje do udziału w programie. Ekipa realizacyjna Emitenta dokonała wielokamerowej rejestracji 19 zespołów młodych artystów cyrkowych. Obecnie trwają prace montażowe wielogodzinnego materiału nagranego w systemie HD.
VIRTUAL VISION SA, według zobowiązania umowy koprodukcyjnej z EBU, zaoferowała nabycie praw do emisji programu MCS na teranie Polski publicznej telewizji TVP.
EBU przejęła promocję i dystrybucję programu do 85 publicznych stacji telewizyjnych w 56 krajach, które są członkami EBU. EBU znana jest w kraju z organizacji światowego konkursu piosenki Eurowizji .
Produkcje Eurowizji organizowane przez EBU cieszą się dużą popularnością i zapewniają najwyższy światowy standard realizacyjny.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2012 roku) Spółka przekazała pięć raportów za pośrednictwem systemu EBI :
(1) EBI 16/2012 w dniu 31.05.2012 Temat: Informacje dotyczące realizacji filmu.
(2) EBI 15/2012 w dniu 16.05.2012 Temat: : Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji (3) EBI 14/2012 w dniu 16.05.2012 Temat: : Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
(4) EBI 13/2012 w dniu 16.05.2012 Temat: Raport okresowy VIRTUAL VISION SA za I KW 2012
(5) EBI 12/2012 w dniu 16.05.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za kwiecień 2012
III.
brak
IV.
Kontynuacja realizacji eliminacji do programu Eurowizji MAGIC CIRCUS SHOW.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT roczny nummer 18/2012
Temat: RAPORT ROCZNY VIRTUAL VISION SA ZA 2011
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION SA w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2011 r. wraz z opinią i raportem podmiotu przeprowadzającego badanie.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
RAPORT-ROCZNY-VIV-2011-OPINIA.pdf (Rozmiar: 4683.4 KB)
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA VIV za 2011.pdf (Rozmiar: 3476.8 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 17/2012
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 roku.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców przez Są Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie ul Powązkowska 44 c (Budynek IRYDION).
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
e) zmiany w Radzie Nadzorczej / wybór nowego członka.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 8 czerwca 2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2012 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 29 czerwca 2012 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@virtualvision.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),; zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 13 czerwca 2012 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (1 czerwca 2012 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (14 czerwca 2012 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (13 czerwca 2012 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( tj. od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: info@virtualvision.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
VIV-Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-w-dniu-ogloszenia.pdf (Rozmiar: 294.2 KB)
Formularz-glosowania-WZ-29-06-2012.pdf (Rozmiar: 508.0 KB)
Projekty-uchwal-29-06-2012.pdf (Rozmiar: 211.8 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 16/2012
Temat: Informacje dotyczące realizacji filmu
W związku z otrzymaniem przez Spółkę dnia 14 lutego 2012 od PLATIGE IMAGE, pisma z datą 16 stycznia 2012, o decyzji odstąpienia od umowy koprodukcyjnej dot. realizacji filmu BUG MULDOON, z powodu zatrzymania cyklu produkcji, realizacja filmu nie może odbyć się według planowanego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy pożyczki z PISF z dnia 4 lutego 2011.
Spółka opublikowała w Raporcie Okresowym za I-KW 2011, że zawierając z PLATIGE IMAGE umowę koprodukcyjną, zrezygnowała ze współpracy z MAGMA FIMLS, gdyż umowa koprodukcyjna z MAGMA FILMS zakładała wykonanie prac animacyjnych w wielu krajach we współpracy pomiędzy wieloma studiami animacyjnymi łącznie ze studiem na terenie Polski, a PLATIGE IMAGE, jako warunek koprodukcji i inwestycji przez PLATIGE IMAGE sumy 4,5 miliona PLN w produkcję BUG MULDOON, postawił, że całkowita realizacja wszystkich prac animacyjnych wykonana będzie przez PLATIGE IMAGE w kraju.
Obniżenie budżetu z 21 mln do 18 mln zł, rezygnacja z doświadczeń MAGMA FILMS i realizacja całości prac animacji przez jednego krajowego wykonawcę, łączyła się z ryzykiem niewykonania przez Spółkę prognoz w przypadku braku terminowej realizacji animacji ze strony firmy PLATIGE IMAGE Sp. z o.o..
Powyżej, opisane w Raporcie za I KW 2011 ryzyko, wystąpiło w I KW 2012 z chwilą odstąpienia PLATIGE IMAGE od umowy koprodukcyjnej.
Rezygnacja z umowy koprodukcyjnej przez PLATIGE IMAGE pociąga za sobą konieczność zawarcia umowy z innym studio animacyjnym, które wykona całość prac animacyjnych do filmu za sumę nie większą niż 9.000.000 PLN i dodatkowo zainwestuje w produkcję filmu BUG MULDOON sumę 4,5 miliona PLN.
Spółka zawarła umowy na realizację filmu z następującymi podmiotami: VAP Video Art Production, LTV Live Television z Hahn Film i Eurodentalem.
O ile Spółka nie znajdzie innego studia i inwestora, który przejmie dotychczasowe zobowiązania PLATIGE IMAGE spełniające wymogi umowy koprodukcyjnej, która była podstawą do zawarcia przez Spółkę umowy z PISF na 5-cio letnią bezprocentową pożyczkę -Spółka zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanych 1,6 mln zł.
Spółka prowadzi negocjacje ze studiami: w Hiszpanii i ze studiem w Finlandii z celem realizacji wszystkich prac animacyjnych do filmu, za sumę nie większą niż 9.000.000 PLN. Takie rozwiązanie nie pociągałoby za sobą zmiany kosztorysu filmu.
Równolegle do negocjacji w celu zawarcia umów ze studiem mającym wykonać całość prac animacji filmu, w celu uzupełnienia sumy 4,5 mln PLN, do zamknięcia budżetu filmu (wg załącznika nr 2 do Umowy pożyczki z dnia 4 lutego 2011), Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
W związku z zaistniałą sytuacją prace produkcyjne będą postępować wg tej samej struktury harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 4 -02-2011, lecz jego wszystkie pozycje (łącznie 108 tygodni) wydłużą się o okres opóźnienia spowodowanym odstąpieniem PLATIGE IMAGE od umowy, licząc od 14 lutego 2012 od do dnia zawarcie umowy z nowym studio animacyjnym uwzględniającym terminy wykonawcze tego studia jak i od zawarcia nowej umowy ko-produkcyjnej / inwestycyjnej na sumę 4,5 mil. PLN (lub na sumę pozwalająca na zamknięcie budżetu filmu) przy wyrażeniu zgody PISF na te zmiany.
Nowy harmonogram uwzględni okres 5 lat na jaki udzielona została pożyczka wg paragrafu 3 punkt 1 Umowy 6020/2010 z dnia 4 lutego 2011.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 15/2012
Temat: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała od Pana Piotra Wieczorka, działającego jako pełnomocnik Roderyck Invest Limited z siedzibą w Nikozji pismo o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA i przekroczeniu progu 5 i 10% ogólnej liczby głosów.
Nabycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy; przed zawarciem transakcji Roderyk Invest Ltd nie posiadała akcji Spółki.
Stan posiadania zarówno pośredniego jak i bezpośrednio po nabyciu: Po nabyciu Roderyk Invest posiada 40.186.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii G Spółki; ich udział w kapitale zakładowym Spółki jest równy 14,35% a liczba głosów z tych akcji wynosi 40.186.000 co stanowi 14.35% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podmioty zależne od Roderyk Investment Ltd nie posiadają akcji VIRTUAL VISION SA a Roderyk Investment Ltd informuje, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 14/2012
Temat: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała od Pana Michała Sicińskiego informację przekazaną na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż Pan Michał Siciński zmienił udział w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA.
Przed zmianą Pan Michał Siciński posiadał 49.935.375 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych (w tym 40.186.000 akcji serii G niedopuszczonych do obrotu na ASO) oraz 1 akcję serii A uprzywilejowaną co do głosu (2 głosy na jedna akcję) które stanowiły 19,97% kapitału zakładowego VIRTUAL VISION S.A. ; liczba głosów z tych akcji wynosiła 49.935.377 co stanowiło 17,83% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Pan Michał Siciński posiada 1 akcję serii A uprzywilejowana co do głosu (2 głosy na jedna akcję) jej udział w kapitale zakładowym spółki wynosi 0,00% liczba głosów z tej akcji jest równa 2, jej udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 0,00 %.
Pan Michał Siciński oświadczył, że podmioty od niego zależne nie posiadają akcji VIRTUAL VISION SA i osiągnięcie progu 15,10% i 5% ogólnej liczby głosów nie ma związku ze zmianą liczby akcji posiadanych przez osobę trzecia, z którą P. Siciński zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 13/2012
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
Zarząd Emitenta VIRTUAL VISION S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: VIRTUAL-VISION-I-KW-2012.pdf (Rozmiar: 324.9 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 12/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za kwiecień 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w kwietniu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w kwietniu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w maju 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (maju 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W dniach 1-4 kwietnia 2012 Emitent wziął udział w międzynarodowych targach telewizyjnych MIP-TV, w Cannes, Francja, gdzie przeprowadził szereg spotkań z nadawcami telewizyjnymi przygotowującymi przeprowadzenie eliminacji krajowych do programu Magic Circus Show (MCS). Program ten jest realizowany przez VIRTUAL VISION w ramach umowy z Eurowizją (EBU - European Broadcasting Union).
Równolegle, Emitent zawarł podczas MIPTV szereg wstępnych porozumień co do międzynarodowej współpracy przy realizacji animacji.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała trzy raporty za pośrednictwem systemu EBI i dwa za pośrednictwem ESPI:
EBI:
(1) EBI 11/2012 w dniu 27.04.2012 Temat: Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
(2) EBI 10/2012 w dniu 25.04.2012 Temat: : Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.
(3) EBI 9/2012 w dniu 14.04.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za marzec 2012
ESPI:
(1)ESPI 4/2012 w dniu 25.04.2012 Temat: Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany
(2)ESPI 3/2012 w dniu 25.04.2012 Temat: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
III.
brak
IV.
Kontynuacja negocjacji w potencjalnymi koproducentami filmu BUG MULDOON.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 11/2012
Temat: Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok
Zarząd VIRTAULVISION SA w Warszawie informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały nr 2012002 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, działając w oparciu o postanowienia § par. 13 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i postanowiła powierzyć jego zbadanie Kancelari Porad Finasowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 14, wpisanej na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 1695. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Kancelarią Porad Finasowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp z o.o z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 10/2012
Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
Zarząd Virtual Vision S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku otrzymał od VAP Video Art Production GmbH zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005.183.1538) do Komisji Nadzoru Finansowego. Z przekazanej informacji wynika, że VAP Video Art Production GmbH, w okresie 19-24 kwietnia 2012, dokonała sprzedaży na rynku Newconnect GPW i na mocy umowy kupna-sprzedaży, łącznie 1.650.000 akcji Emitenta za sumę 66.000,00 zł (średnio po 0,04 zł za akcję) - przy czym cena akcji serii G wyniosła 0,14 zł za akcję i 150.000 akcji serii G zostało objętych rocznym zakazem ich sprzedaży.
Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu, że transakcja została zawarta przez podmiot związany z Prezesem Zarządu Emitenta.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 9/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za marzec 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w marcu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kwietniu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (kwietniu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
Dnia 30 marca 2012 Emitent odbył pierwsze spotkanie z PISF w sprawie kontynuacji produkcji filmu animowanego BUG MULDOON w nowej strukturze co-producentów.
W dniach 1-4 kwietnia 2012 Emitent wziął udział w międzynarodowych targach telewizyjnych MIP-TV, w Cannes, Francja, gdzie przeprowadził szereg spotkań z nadawcami telewizyjnymi przygotowującymi przeprowadzenie eliminacji krajowych do programu Magic Circus Show (MCS). Program ten jest realizowany przez VIRTUAL VISION w ramach umowy z Eurowizją (EBU - European Broadcasting Union).
Równolegle, Emitent zawarł podczas MIPTV szereg wstępnych porozumień co do międzynarodowej współpracy przy realizacji animacji. Po wstępnych uzgodnieniach Emitent przedłożył cztery oferty współpracy i partnerstwa (jedną ofertę podmiotowi krajowemu i trzy oferty podmiotom zagranicznym).
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2012 roku) Spółka przekazała jeden raport za pośrednictwem systemu EBI :
EBI:
(1) EBI 7/2012 w dniu 14.03.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za luty 2012
III.
brak
IV.
Emitent podejmie decyzje i działania oraz przygotuje umowy w związku zawarciem wstępnych porozumień o wzajemnych powiązaniach kapitałowych z trzema podmiotami zagranicznymi.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 8/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za luty 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w lutym 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lutym 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w marcu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku), a także w miesiącu następnym (marcu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W dniach 7-10 marca 2012 Emitent wziął udział w międzynarodowych targach filmowych CARTOON MOVIE w Lyon we Francji, gdzie przeprowadził szereg spotkań mających na celu ustalenie struktury co-producentów filmu BUG MUDOON.
W celu zapewnienia Spółce niezbędnej działalności bieżącej Emitent przeprowadził szereg spotkań z EBU ( European Broadcasting Union) w Genewie. Ich wynikiem było zawarcie w dniu 12 marca 2012 umowy co-produkcyjnej na realizację 90 min. programu Magic Circus Show (MCS). Koproducentami programu są: The European Broadcasting Union (EBU), 7Street Productions i Virtual Vision SA
W produkcji bierze udział 8 krajów europejskich, z których każdy przygotowuje eliminacje do programu. Uczestnikami programu realizowanego po koniec roku 2012 w Genewie są młodzi artyści, którzy wybrani zostaną w krajowej selekcji przez organizatorów uczestniczących krajów.
VIRTUAL VISION SA, jako co-producent, otrzymuje za swój wkład realizacyjny 100% wszystkich wpływów z komercjalizacji programu na terytorium Polski (łącznie ze wszystkimi wpływami ze sprzedaży, DVD, Blue- Ray, CD, Internetu , oraz mobilnej telefonii komórkowej) oraz 100% wpływów ze sprzedaży produktów pochodnych jak kalendarze, gry, publikacje, foto-albumy etc.
Za swój wkład inwestycyjny VIRTUAL VISION SA otrzymuje 25% praw do formatu MCS we wszystkich krajach świata i 25% wszystkich wpływów netto producenta z komercjalizacji programu na rynkach wszystkich krajów świata.
Eliminacje krajowe planowane są na II i III kw. 2012 roku..
VIRTUAL VISION SA zobowiązała się do zaoferowania pierwszeństwa do nabycia praw do emisji programu MCS na teranie Polski publicznej telewizji TVP na zasadach określonych umową .
Strony ustaliły wieloletnią kontynuację produkcji programu MSC i jego komercjalizację.
EBU przejmuje promocję i dystrybucję programu do 85 publicznych stacji telewizyjnych w 56 krajach, które są członkami EBU. EBU znana jest w kraju z organizacji światowego konkursu piosenki eurowizji .
Produkcje Eurowizji organizowane przez EBU cieszą się dużą popularnością i zapewniają najwyższy światowy standard realizacyjny.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała cztery raporty za pośrednictwem systemu EBI i dwa za pośrednictwem ESPI:
EBI:
(1) EBI 2/2012 w dniu 2.02.2012 Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
(2) EBI 3/2012 w dniu 6.02.2012 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
(3) EBI 4/2012 w dniu 14.02.2012 Temat: Raport za IV kwartał 2011 roku
(4) EBI 5/2012 w dniu 14.02.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za styczeń 2012
ESPI
(1)ESPI 1/2012 w dniu 2 .02.2012 Temat: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
(2)ESPI 2/2012 w dniu 2 .02.2012 Temat: Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany
III.
brak
IV.
Emitent podejmie decyzje i działania w związku zawarciem międzynarodowej umowy koprodukcyjnej dot. realizacji programu Magic Circus Show
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 7/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za luty 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w lutym 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lutym 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w marcu 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku), a także w miesiącu następnym (marcu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W dniach 7-10 marca 2012 Emitent wziął udział w międzynarodowych targach filmowych CARTOON MOVIE w Lyon we Francji, gdzie przeprowadził szereg spotkań mających na celu ustalenie struktury co-producentów filmu BUG MUDOON.
W celu zapewnienia Spółce niezbędnej działalności bieżącej Emitent przeprowadził szereg spotkań z EBU ( European Broadcasting Union) w Genewie. Ich wynikiem było zawarcie w dniu 12 marca 2012 umowy co-produkcyjnej na realizację 90 min. programu Magic Circus Show (MCS). Koproducentami programu są: The European Broadcasting Union (EBU), 7Street Productions i Virtual Vision SA
W produkcji bierze udział 8 krajów europejskich, z których każdy przygotowuje eliminacje do programu. Uczestnikami programu realizowanego po koniec roku 2012 w Genewie są młodzi artyści, którzy wybrani zostaną w krajowej selekcji przez organizatorów uczestniczących krajów.
VIRTUAL VISION SA, jako co-producent, otrzymuje za swój wkład realizacyjny 100% wszystkich wpływów z komercjalizacji programu na terytorium Polski (łącznie ze wszystkimi wpływami ze sprzedaży, DVD, Blue- Ray, CD, Internetu , oraz mobilnej telefonii komórkowej) oraz 100% wpływów ze sprzedaży produktów pochodnych jak kalendarze, gry, publikacje, foto-albumy etc.
Za swój wkład inwestycyjny VIRTUAL VISION SA otrzymuje 25% praw do formatu MCS we wszystkich krajach świata i 25% wszystkich wpływów netto producenta z komercjalizacji programu na rynkach wszystkich krajów świata.
Eliminacje krajowe planowane są na II i III kw. 2012 roku..
VIRTUAL VISION SA zobowiązała się do zaoferowania pierwszeństwa do nabycia praw do emisji programu MCS na teranie Polski publicznej telewizji TVP na zasadach określonych umową .
Strony ustaliły wieloletnią kontynuację produkcji programu MSC i jego komercjalizację.
EBU przejmuje promocję i dystrybucję programu do 85 publicznych stacji telewizyjnych w 56 krajach, które są członkami EBU. EBU znana jest w kraju z organizacji światowego konkursu piosenki eurowizji .
Produkcje Eurowizji organizowane przez EBU cieszą się dużą popularnością i zapewniają najwyższy światowy standard realizacyjny.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała cztery raporty za pośrednictwem systemu EBI i dwa za pośrednictwem ESPI:
EBI:
(1) EBI 2/2012 w dniu 2.02.2012 Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
(2) EBI 3/2012 w dniu 6.02.2012 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
(3) EBI 4/2012 w dniu 14.02.2012 Temat: Raport za IV kwartał 2011 roku
(4) EBI 5/2012 w dniu 14.02.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za styczeń 2012
ESPI
(1)ESPI 1/2012 w dniu 2 .02.2012 Temat: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
(2)ESPI 2/2012 w dniu 2 .02.2012 Temat: Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany
III.
brak
IV.
Emitent podejmie decyzje i działania w związku zawarciem międzynarodowej umowy koprodukcyjnej dot. realizacji programu Magic Circus Show
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 6/2012
Temat: Zawarcie istotnej umowy z EUROWIZJĄ (EBU) na co-produkcję międzynarodowego programu.
The European Broadcasting Union (EBU), 7Street Productions i Virtual Vision SA zawarły dnia 12 marca 2012 umowę co-produkcyjną o realizacji 90 min. programu Magic Circus Show (MCS).
W produkcji bierze udział 8 krajów europejskich, z których każdy przygotowuje eliminacje do programu. Uczestnikami programu realizowanego po koniec roku 2012 w Genewie są młodzi artyści, którzy wybrani zostaną w krajowej selekcji przez organizatorów uczestniczących krajów.
VIRTUAL VISION SA, jako co-producent, otrzymuje za swój wkład realizacyjny 100% wszystkich wpływów z komercjalizacji programu na terytorium Polski (łącznie ze wszystkimi wpływami ze sprzedaży, DVD, Blue- Ray, CD, Internetu , oraz mobilnej telefonii komórkowej) oraz 100% wpływów ze sprzedaży produktów pochodnych jak kalendarze, gry, publikacje, foto-albumy etc.
Za swój wkład inwestycyjny VIRTUAL VISION SA otrzymuje 25% praw do formatu MCS we wszystkich krajach świata i 25% wszystkich wpływów netto producenta z komercjalizacji programu na rynkach wszystkich krajów świata.
Eliminacje krajowe planowane są na II i III kw. 2012 roku..
VIRTUAL VISION SA zobowiązała się do zaoferowania pierwszeństwa do nabycia praw do emisji programu MCS na teranie Polski publicznej telewizji TVP na zasadach określonych umową .
Strony ustaliły wieloletnią kontynuację produkcji programu MSC i jego komercjalizację.
EBU przejmuje promocję i dystrybucję programu do 85 publicznych stacji telewizyjnych w 56 krajach, które są członkami EBU. EBU znana jest w kraju z organizacji światowego konkursu piosenki eurowizji .
Produkcje Eurowizji organizowane przez EBU cieszą się dużą popularnością i zapewniają najwyższy światowy standard realizacyjny.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 5/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za styczeń 2012
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w stryczniu 2012r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lutym 2012r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (lutym 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
Zarząd Emitenta otrzymał od PLATIGE IMAGE pismo z datą 16 stycznia 2012 o decyzji odstąpienia od umowy koprodukcyjnej dot. realizacji filmu BUG MULDOON, usasadniające brak dalszego zaagażowania w projekt wyborem Emiteta Prof. Gerhada Hahna do wykonywania funkcji i nadania mu uprawnień, które zamierzał zlecić mu Emitent przy relizacji filmu.
Podczas pobytu na Festiwalu BERLINALE , dnia 13 lutego 2012, Emitent podjął wstępne konsultacje z PISF co do dalszych dycyzji o produkcji pełnometrażowego filmu animowango w zaistniałej sytuacji.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała jeden raport za pośrednictwem systemu EBI:
EBI:
(1) EBI 1/2012 w dniu 14.01.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za styczeń 2012
III.
brak
IV.
Emitent podjemie decyzje i działania w związku z ew. zmianą struktury międzynarodowej umowy koprodukcyjnej dot. realizowanego filmu animowanego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 4/2012
Temat: Raport za IV kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Załączniki: Raport-IV-KW-VIRTUAL2011.pdf (Rozmiar: 205.5 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 3/2012
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Zarząd VIRTUAL VISION SA podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie Spółka będzie publikować w bieżącym roku kalendarzowym 2012:
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 14 maja 2012 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r.
Raport roczny za rok 2011 - 14 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 2/2012
Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
Zarząd Virtual Vision S.A. informuje, że w dniu 2 Lutego 2012 roku otrzymał od VAP Video Art Production GmbH zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005.183.1538) do Komisji Nadzoru Finansowego. Z przekazanej informacji wynika, że VAP Video Art Production GmbH w dniu 30 stycznia dokonała sprzedaży łącznie 4.529.676 akcji Emitenta z czego 3.129.676 Akcji serii G zostały zakupione po cenie emisyjnej w wysokości 0,06 zł za każdą akcję przez Pana Richarda Kunickiego a 1.400.000 akcji zwykłych zostało zbytach podczas regularnej sesji GPW w cenie 0,04 zł za akcję. Jednocześnie Pan Richard Kunicki dokonał aktu darowizny 3.129.676 Akcji serii G na rzecz dwóch członków rodziny o pierwszym stopniu pokrewieństwa. Akcje serii G (niedopuszczone do obrotu) objęte są rocznym zakazem ich sprzedaży.
Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu, że transakcja została zawarta przez podmiot związany z Prezesem Zarządu Emitenta
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 1/2012
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za grudzień 2011
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w grudniu 2011r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w grudniu 2011r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w styczniu 2011r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku), a także w miesiącu następnym (styczniu 2012), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W dniu 20 grudnia 2011roku VAP Video Art Production GmbH otrzymała pismo od Kancelarii Unverzagt von Have w Hamburgu, w którym na mocy pełnomocnictw, strony reprezentowane przez Kancelarie skorzystały z opcji kupna 14184324 akcji serii G w ramach rozliczeń sprzedaży udziałów LTV Live Television GmbH na rzecz VAP Video Art Production GmbH. Zarząd VIRTUAL VISION SA dokonał odpowiednich wpisów w księdze akcji VIRTUAL VISION SA dokumentując że: Pan Hans Georg Caselli Mathe nabył 5.802.678 akcji serii G, Pan Claus Rickmer Erck Rickmers nabył 4.513.194 akcji serii G , Pan Dr. Detlev Broszhel nabył 3.868.452 akcji serii G. Również w transakcji pozagiełdowej VAP Video Art Production GmbH dokonała sprzedaży 500.000 akcji zwykłych. Nabywających akcje serii G zobowiązuje roczny zakaz ich sprzedaży. Wszystkie akcje zostały rozliczone po kursie 0,06 zł za akcje.
Przed zawarciem ww transakcji VAP Video Art Production GmbH posiadała 120.514.071 akcji (łącznie z akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i akcjami zwykłymi dopuszczonymi do obrotu oraz akcjami zwykłymi niedopuszczonymi do obrotu) ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 48,21%. Liczba głosów z tych akcji równa była 150.514.070 a udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosiła 53,76%.
Po zawarciu ww transakcji VAP Video Art Production GmbH posiada obecnie 105.829.747 akcji (łącznie z akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i akcjami zwykłymi dopuszczonymi do obrotu oraz akcjami zwykłymi niedopuszczonymi do obrotu), ich udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,33 % . Liczba głosów z tych akcji równa jest 135.829.745, a udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 48,51 %."
Pismem z dnia 23 grudnia 2011r. pan Dr. Johan Tesmer złożył, ze skutkiem w dniu złożenia rezygnacji, z przyczyn zdrowotnych, rezygnację z zajmowanej funkcji członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki podziękował Panu Dr.Tesmerowi za jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki zakłada, że wobec obecnej, trudnej sytuacji na rynku giełdowym zaangażowanie kapitałowe nowych akcjonariuszy, którzy nabyli łącznie 15.184.324 akcji Spółki, po cenie 0,06 zł każda akcja (z rocznym zakazem ich sprzedaży) , świadczy o ich zaufaniu co do długoterminowego wzrostu wartości Emitenta; sytuacja ta pozwoli na przyśpieszenie realizacji opóźnionych projektów Emitenta.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała trzy raporty, za pośrednictwem systemu EBI i dwa za pośrednictwem systemu ESPI:
EBI:
(1) EBI 36/2011 w dniu 14.12.2011 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za listopad 2011
(2) EBI 37/2011 w dniu 23.12.2011 Temat: Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.
(3) EBI 38/2011 w dniu 23.12.2011 Temat: Zmiana stanu akcji posiadania Emitenta
ESPI:
(1) Raport bieżący nr 8/2011 Data sporządzenia: 2011-12-23.Temat Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji.
(2) Raport bieżący nr 9/2011 Data sporządzenia: 2011-12-23 Temat Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany
III.
brak
IV.
brak
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu