virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
historia i rozwoj
cele
statut
autoryzowany doradca
dokument informacyjny
raporty okresowe
raporty biezace
aktualnosci
2013

RAPORT bieżący nummer 30/2013
Temat: Sprzedaż spółek zależnych.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku umów zawartych w dniu wczorajszym oraz w dniu dzisiejszym Emitent zbył 100% posiadanych udziałów w spółkach zależnych MEDIA EKSPERT Sp. z o.o. oraz LTV Live Television GmbH.
Transakcje te mają związek z planowanym rozszerzeniem przedmiotu działalności, o którym Emitent informował w poprzednich okresach sprawozdawczych. Z uwagi na tajemnicę handlową Emitent nie ujawnia szczegółów transakcji, jednakże w wyniku ich zawarcia Emitent nie będzie już tworzył grupy kapitałowej, co pozytywnie wpłynie na koszty obsługi funkcjonowania bieżącej działalności.
Podstawa prawna: §3 ust. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 29/2013
Temat:Raport miesięczny za miesiąc listopad 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w grudniu 2013 r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku), a także w miesiącu nastąpnym (grudniu 2013), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
1). Po wykonaniu zmian w planach architektonicznych centrum rozrywkowo-medialnego, według szczegółowej specyfikacji podanej przez przyszłego najemcę kompleksu teatralnego, powiększających powierzchnię i format sceny teatralnej, Zarząd odbył szerg spotkań z najemcą ustalając szczegłówe warunki najmu.
2). Po konsultacjach z większościowymi akcjonariuszami Spółki Zarząd przygotowal dokumentację rozszerzenia zmian obszaru działalności Spółki.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Emitent przekazał dwa raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 27/2013 w dniu 14.10.2013 Temat: Raport miesięczny za miesiąc październik 2013
(2) EBI 28/2013 w dniu 14.10.2013 Temat: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartal 2013 roku
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
W nadchodzącym miesiącu Emitent przewiduje podjęcie dzialań prowadzących do zmian w statucie Spółki.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 28/2013
Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 r.
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartal_2013_roku.pdf (Rozmiar: 945.3 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 27/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc październik 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w listopadzie 2013 r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku), a także w miesiącu następnym (listopadzie 2013), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
1). Wykonane zostały plany architektoniczne międzynarodowego centrum rozrywkowo-medialnego dotyczące zmian kompleksu teatru według szczegółowej specyfikacji podanej przez przyszłego najemcę kompleksu teatralnego, powiększających powierzchnię i format sceny teatralnej oraz zwiększających widownię teatru z 800 do 1600 miejsc.
2.) Na bazie przygotowanego memorandum inwestycyjnego, zewnętrzna firma doradcza dokonała wyceny projektu i rozpoczęła w imieniu SPV szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami projektu międzynarodowego centrum rozrywkowo-medialnego.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2013 roku) Emitent przekazał jeden raport za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 26/2013 w dniu 14.10.2013 Temat: Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
W nadchodzącym miesiącu Emitent nie przewiduje zdarzeń objętych tym punktem.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 26/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w październiku 2013 r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (październiku 2013), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
1. Ze względu szczegółową specyfikację i warunki najmu podane przez przyszłego najemcę kompleksu teatralnego, konieczne jest zwiększenie widowni teatru z 800 do 1600 miejsc. Zmiana ta prowadzi w przebudowywanym obiekcie do podwojenia powierzchni użytkowej kompleksu teatru, ale powoduje zamianę harmonogramu opóźniającą wykonanie planów przebudowy obiektu w sali 1:100 o około 4 miesiące.
2. Zarząd nowo zawiązanej firmy pełniącej funkcje SPV (Special Purpose Vehicle), przygotowującej finansowanie projektu międzynarodowego centrum rozrywkowo-medialnego, we współpracy z udziałowcami SPV opracował memorandum inwestycyjne i szczegółowy plan finansowy spełniający wymogi PIM, w celu uzyskania gwarancji HERMESA.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2013 roku) Emitent przekazał jeden raport za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 25/2013 w dniu 14.09.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc sierpień 2013,
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Kalendarz Inwestora
W nadchodzącym miesiącu Emitent nie przewiduje zdarzań objętych tym punktem.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 25/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce we wrześniu 2013 r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (wrześniu 2013), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
W związku z zakończeniem działalności maklerskiej przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A., który od połowy sierpnia 2007 roku wykonywał zadania Animatora Rynku w stosunku do Emitenta, w dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z NWAI Dom Maklerski S.A. NWAI Dom Maklerski S.A. pełni funkcje animatora rynku dla akcji Emitenta od 1 września 2013 roku.
W celu ustalenia relacji i zależności prawnych, łączących Emitenta z potencjalnymi inwestorami projektu przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowo-medialnego, Zarząd Emitenta odbył szereg spotkań z udziałowcami nowo zawiązanej firmy pełniącej funkcje SPV (Special Purpose Vehicle) przygotowującej finansowanie projektu.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2013 roku) Emitent przekazał trzy raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 22/2013 w dniu 9.08.2013 Temat: VIRTUAL VISION SA zawarcie umowy z animatorem rynku EBI,
(2) EBI 23 /2013 w dniu 14.08.2013 Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za II kwartał 2013 r.,
(3) EBI 24/2013 w dniu 14.08.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc lipiec 2013,
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Kalendarz Inwestora
W nadchodzącym miesiącu Emitent nie przewiduje zdarzań objętych tym punktem.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 24/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w sierpniu 2013 r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (sierpniu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
W Hamburgu dnia 3 lipca 2013 odbyło się spotkanie z biurem konstrukcyjnym, dotyczące przygotowania oferty do wykonania obliczeń konstrukcyjnych obiektu.
W związku z zakończeniem działalności maklerskiej przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A., który od połowy sierpnia 2007 roku wykonywał zadania Animatora Rynku w stosunku do Emitenta, w dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z NWAI Dom Maklerski S.A.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2013r) Emitent przekazał jeden raport za pośrednictwem systemu EBI i jeden raport za pośrednictwem systemu ESPI:
EBI:
(1) EBI 21/2013 w dniu 15.07.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc czerwiec 20133
ESPI:
(2) ESPI 6/2013 w dniu 1.07.2013 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 26 czerwca 2013 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Kalendarz Inwestora
W nadchodzącym miesiącu Emitent nie przewiduje zdarzań objętych tym punktem.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 23/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za II kwartał 2013 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Skonsolidowany_raport_okresowy_za_II_kwartal_2013_r.pdf (Rozmiar: 757.9 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 22/2013
Temat: Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
Virtual Vision S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z zakończeniem działalności maklerskiej przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A., który od połowy sierpnia 2007 roku wykonywał zadania Animatora Rynku w stosunku do Emitenta, w dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z NWAI Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 21/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2013r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w lipcu 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (lipcu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Dnia 26 czerwca 2013 roku, o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.
W Hamburgu dnia 3 lipca 2013 odbyło się spotkanie z biurem konstrukcyjnym, dotyczące przygotowania oferty do wykonania obliczeń konstrukcyjnych obiektu.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2013r) Emitent przekazał 4 raporty za pośrednictwem systemu EBI i 2 raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
EBI:
(1) EBI 16/ 2013 w dniu 14.06.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc maj 20133
(2) EBI 17/ 2013 w dniu 14.06.2013 Temat: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
(3) EBI 19/ 2013 w dniu 26.06.2013 Temat: Treść uchwał podjętych przez WZA z dnia 20 maja 2013 r.
(4) EBI 11/ 2013 w dniu 29.06.2013 Temat: Uzupełniony skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za I kwartał 2013 r.
ESPI:
(1) ESPI 5/ 2013 w dniu 4.06.2013 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIRTUAL VISION SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku wraz z projektami uchwał.
(2) ESPI 7/ 2013 w dniu 29.06.2013 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2013 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Spotkania z bankami dotyczące możliwości utworzenia konsorcjum poprzez zaangażowanie w finansowanie projektu banków krajowych.
Opóźnienie w publikacji raportu miesięcznego wynika z zakłóceń w funkcjonowaniu systemu EBI, uniemożliwiających przesłanie raportu w terminie. Zgodnie z zasadami okreśłonymi w Załączniku do uchwały Nr 243/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., raport został przekazany niezwłocznie po przywróceniu funkcjonowania systemu EBI.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 20/2013
Temat: Uzupełniony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Virtual Vision S.A. ("Emitent"), zgodnie z informacją zawartą w raporcie okresowym nr 16/2013 (raport miesięczny za miesiąc maj), przekazuje do publicznej wiadomość Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r. uzupełniony do wymogów określonych w załączniku nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Powodem niniejszej publikacji jest uzyskanie danych jednostek zależnych, które podlegają konsolidacji, a które nie prowadziły sprawozdawczości kwartalnej. Emitent zapewnił na przyszłość rozwiązania, które umożliwią otrzymanie wymaganych danych jednostek zależnych w zwykłym terminie publikacji raportów okresowych.
Załączniki: Skonsolidowany_raport_okresowy_za_I_kwartal_2013_r.pdf (Rozmiar: 617.4 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 19/2013
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA z dnia 26 czerwca 2013 r.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w Warszawie dnia 26 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki: Uchwaly_podjete_na_ZWZ_26_czerwca_2013_r.pdf (Rozmiar: 199.6 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 18/2013
Temat: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje informację na temat incydentalnego naruszenia zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Naruszenie dotyczy zasady określonej w punkcie 16 tego dokumentu, zgodnie z którym "Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca".
Naruszenie ma charakter incydentalny i jest związane z wdrożeniem procedury przekazywania komunikatów przez operatorów EBI, którzy nie są osobami uprawnionymi do reprezentowania Emitenta. Operatorzy Ci zostali już ustanowieni, jednak nie uzyskali jeszcze dostępu do systemu EBI. W związku z powyższym doszło do powyższego naruszenia. W celu ograniczenia skutków niezastosowania tej zasady Emitent już opublikował raport miesięczny i dołoży starań, aby podobne naruszenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 pkt 3 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i o kresowe przekazywane w alternatywnym systemie o brotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 17/2013
Temat: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje informację na temat incydentalnego naruszenia zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Naruszenie dotyczy zasady określonej w punkcie 16 tego dokumentu, zgodnie z którym "Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca".
Naruszenie ma charakter incydentalny i jest związane z wdrożeniem procedury przekazywania komunikatów przez operatorów EBI, którzy nie są osobami uprawnionymi do reprezentowania Emitenta. Operatorzy Ci zostali już ustanowieni, jednak nie uzyskali jeszcze dostępu do systemu EBI. W związku z powyższym doszło do powyższego naruszenia. W celu ograniczenia skutków niezastosowania tej zasady Emitent już opublikował raport miesięczny i dołoży starań, aby podobne naruszenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 pkt 3 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i o kresowe przekazywane w alternatywnym systemie o brotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 16/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc maj 2013r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w czerwcu 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2013 roku), a także w miesiącu następnym (czerwcu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Emitent zlecił wykonanie uaktualnionych obliczeń powierzchni użytkowej międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego uwzględniających wymagania najemców. Powierzchnia obiektu po tych uaktualnieniach wynosi obecnie wynosi 39.290 m2.
W Hamburgu dnia 11 czerwca 2013 odbyło się spotkanie z biurem architektonicznym, dotyczące przygotowania planowania wnętrza obiektu i przygotowania oferty detalicznej specyfikacji.
Na dzień 26 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION).
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2013r) Emitent przekazał 6 raportów za pośrednictwem systemu EBI i 1 raport za pośrednictwem systemu ESPI:
EBI:
(1) EBI 10/ 2013 w dniu 14.05.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc kwiecień 2013
(2) EBI 11/ 2013 w dniu 14.05.2013 Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za I kwartał 2013 r.
(3) EBI 12/ 2013 w dniu 21.05.2013 Temat: Treść uchwał podjętych przez WZA z dnia 20 maja 2013 r.
(4) EBI 13/ 2013 w dniu 21.05.2013 Temat: Informacja o odstąpieniu przez WZA od rozpatrzenia punktu obrad
(5) EBI 14/ 2013 w dniu 24.05.2013 Temat: Raport roczny Virtual Vision S.A. za 2012 rok.
(6) EBI 15/ 2013 w dniu 30.05.2013 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku.
ESPI:
(1) ESPI 4/ 2013 w dniu 24.05.2013 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 20 maja 2013 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku o godź 11:00
Publikacja skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. do 30 czerwca 2013
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 15/2013
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku. .
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION).
Szczegółowy porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A. za rok obrotowy 2012,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Virtual Vision S.A. za rok obrotowy 2012,
e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
g) zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 5 czerwca 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2013 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 26 czerwca 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@virtualvision.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),; zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 10 czerwca 2013 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (30 maja 2013 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (11 czerwca 2013 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (10 czerwca 2013 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( tj. 21, 24 i 25 maja 2013 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie, ul Bociania 47, w godz od 10.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: info@virtualvision.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
ZWZ_Projekty_uchwalna_26-06-2013.pdf (Rozmiar: 548.3 KB)
ZWZ_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_na_26-06-2013.pdf (Rozmiar: 717.4 KB)
ZWZ_Informacja_o_liczbie_akcji_na_26-06-2013.pdf (Rozmiar: 279.7 KB)
ZWZ_Informacja_o_zamierzonej_zmianie_statutu_na_26-06-2013.pdf (Rozmiar: 331.8 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT roczny nummer 14/2013
Temat: Raport roczny Virtual Vision S.A. za 2012 rok.
Zarząd Virtual Vision S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_VIRTUAL_VISION_2012.pdf (Rozmiar: 3515.1 KB)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_do_JEDNOSTKOWEGO_RAPORTU_ROCZNEGO_VIRTUAL.pdf (Rozmiar: 3129.4 KB)
OPINIA_i_RAPORT_z_badania_JEDNOSTKOWEGO_SF_VIRTUAL_VISION_2012.pdf (Rozmiar: 2382.5 KB)
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_GK_VIRTUAL_VISION 2012.pdf (Rozmiar: 3513.2 KB)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_do_SKONSOLIDOWANEGO_RAPORTU_ROCZNEGO_GK_VV.pdf (Rozmiar: 3344.8 KB)
OPINIA_i_RAPORT_z_badania_SKONSOLIDOWANEGO_SF_GK_VIRTUAL_VISION.pdf (Rozmiar: 2037.4 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 13/2013
Temat: Informacja o odstąpieniu przez WZA od rozpatrzenia punktu obrad.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w Warszawa dnia 20 maja 2013 r., od rozpatrzenia punktu obrad dotyczącego zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 12/2013
Temat: Treść uchwał podjętych przez WZA z dnia 20 maja 2013 r.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w Warszawa dnia 20 maja 2013 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki: Uchwal podjete na WZA dnia 20 maja 2013.pdf (Rozmiar: 150.7 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 11/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za I kwartał 2013 r.
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Raport skondolidowany -I KW-2013 VISION-14-05-2013.pdf (Rozmiar: 855.2 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 10/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w maju 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (maju 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 201301 z dnia 30.04.2013 podjętej w trybie określonym w § 13 ust.2 i ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza VIRTUAL VISION S.A. wybrała Mister Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-520), ul. Wiśniowa 40/5, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3704 do:
a) badania jednostkowego sprawozdania finansowego VIRTUAL VISION S.A. za rok 2012.
b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej VIRTUAL VISION S.A. za rok 2012.
Umowy o w/w badania zostały zawarte z Mister Audytor Sp. z o.o. dnia 30.04.2013.
Wobec braku realizacji filmu animowanego zgodnie z harmonogramem, który był jednym z uzgodnionych warunków umowy pożyczki z PISF, Emitent po spotkaniu z przedstawicielami PISF w dniu 17 kwietnia 2013 przedstawił dnia 24 kwietnia 2013 propozycje przedterminowej spłaty pożyczki w wysokości 1.600.000 PLN. Przedstawiciele PISFU na spotkaniu w dniu 10 maja 2013 ze swojej strony zaproponowali Emitentowi aneksowanie umowy i kontynuowanie produkcji według nowego harmonogramu.
W wyniku spotkań z potencjalnymi użytkownikami kompleksu teatru i kompleksu kin Emitent dokonał uaktualnień w projekcie architektonicznym i jego powierzchnia została powiększona z 31.824 m2 do 40.198 m2. Obecnie trwają przygotowania uaktualnionej dokumentacji do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego uwzględniającej wymagania najemców kompleksu teatru i kompleksu kin.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013r) Emitent przekazał 2 raporty za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 8/ 2013 w dniu 14.04.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc marzec 2013
(2) EBI 9/ 2013 w dniu 23.04.2013 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2013 roku.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 20 maja 2013 roku o godź 11:00
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. - 14 maja 2013
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 - 24 maja 2013
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 9/2013
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2013 roku.
Na wniosek akcjonariuszy spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION).
Szczegółowy porządek obrad NWZ, zgodnie z żądaniem w/w akcjonariuszy, jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Wybór komisji skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania członków Zarządu,
b) powołania członków Zarządu na okres nowej kadencji,
c) odwołania członków Rady Nadzorczej,
d) powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji,
e) zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
f) pokrycia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 29 kwietnia 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 maja 2013 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZA tj. przed 20 maja 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@virtualvision.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),; zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 4 maja 2013 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (23 kwietnia 2013 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (6 maja 2013 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (4 maja 2013 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( tj. od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 18 maja 2013 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie, ul Bociania 47, w godz od 10.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: info@virtualvision.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewInformacja o zamierzonej zmianie statutuConnect".
Załączniki:
Projekty uchwal.pdf (Rozmiar: 505.1 KB)
Formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf (Rozmiar: 719.6 KB)
Informacja o liczbie akcji.pdf (Rozmiar: 279.8 KB)
Informacja o zamierzonej zmianie statutu.pdf (Rozmiar: 330.6 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 8/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kwietniu 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (kwietniu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
W zwiazku z Uchwałą Nr 253/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst spółki TATAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, umowa Emitenta z dnia 11 lutego 2013 z Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, o pełnieniu funkcji Autoryzowgo Doradcy, stała się bezprzedmiotowa a strony umowy z dnia 11 lutego 2013 uzgodniły o jej rozwiązaniu.
W ramach realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego Zarząd Emitenta, w dniu 13 marca 2013, spotkał się w Niemczech z przedstawicielami międzynarodowej, kinowej sieci dystrybucyjnej, zainteresowanej wynajęciem kompleksu kin.
Zarząd Emitenta, w dniu 4 marca i 5 kwietnia 2013, spotkał się w Niemczech z przestawicielami holenderskiego konzernu medialnego zainteresowanego wynajęciem realizowanego kompleksu teatru.
Zarząd Emitenta otrzymał od VAP Video Art Production GmbH w Hamburgu, podmiotu związanego z Prezesem Zarządu Emitenta, kopię pisma z dnia 28 marca 2013, do Komisji Nadzoru Finansowego, informującego o kupnie przez VAP Video Art Production GmbH, w okresie 21-28 marca 2013, na rynku Newconnect GPW, łącznie 2.816.994 akcji Emitenta co zwiększyło udział VAP Video Art Production GmbH w ogólnej liczbie głosów w Spółce do 47,31 %.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013r) Emitent przekazał 2 raporty za pośrednictwem systemu EBI i 2 raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
EBI:
(1) EBI 6/2013 w dniu 14.3.2013 Temat: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
(2) EBI 7/2013 w dniu 14.3.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc luty 2013
ia(1) ESPI 1/2013 w dniu 29.3.2013 Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1%.
(2) ESPI 2/2013 w dniu 29.3.2013 Temat: Nabycie akcji przez podmiot powiązany.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Przygotowanie uaktualnionej dokumentacji do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego uwzględniającej wymagania najemców kompleksu teatru i kompleksu kin. Planowne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia i podjęcie szeregu uchwał w związku z realizacją międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 7/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc luty 2013r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w marcu 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2013 roku), a także w miesiącu następnym (marcu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
W ramach realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego, po opracowaniu business planu projektu i założeń PIM , Zarząd Emitenta spotkał się w dniu 15 lutego 2013 z przestawicielami EULER HERMES w Hamburgu. Po przestawieniu projektu przez Zarząd Emitenta przestawiciele HEREMSA, uwzględniając międzynarodową strukturę finansowania projektu polecili Emitentowi złożenie pełnej dokumentacji PIM poprzez krajowy bank posiadający doświadczenie w realizacjach projektów z niemieckimi gwarancjami rządowymi.
W zwiazku z Uchwałą Nr 253/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst spółki TATAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowa Emitenta z dnia 11 lutego 2013 z Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, o pełnieniu funkcji Autoryzowgo Doradcy, stała się bezprzedmiotowa a strony umowy z dnia 11 lutego 2013 uzgodniły o jej rozwiązaniu.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2013r) Emitent przekazał 3 raporty za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 3/2013 w dniu 12.02.2013 Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
(2) EBI 4/2013 w dniu 14.2.2013 Temat: Skonsolidowany Raport Kwartalny VIRTUAL VISION SA za IV kw 2012.
(3) EBI 5/2013 w dniu 14.2.2013 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za miesiąc styczeń 2013
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Przygotowanie dokumentacji bankowej do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo- medialnego wg zaleceń EULER HERMES dot. procedury PIM.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 6/2013
Temat: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
W zwiazku z Uchwałą Nr 253/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst spółki TATAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowa Emitenta z dnia 11 lutego 2013 z Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, o pełnieniu funkcji Autoryzowgo Doradcy, stała się bezprzedmiotowa a strony umowy z dnia 11 lutego 2013 uzgodniły o jej rozwiązaniu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 5/2013
Temat: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013r.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w lutym 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (lutym 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
W celu realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego Emitent opracował według planowango terminu (do 31 stycznia 2013) business planu projektu, tak aby złożenie wniosku PIM do HERMESA nastąpiło do dnia 28 lutego 2013.
W trosce o prawidłowość i jakość wypełniania obowiązków informacyjnych, w dniu 11 lutego 2013 r. Emitent zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych Doradców: Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013r) Emitent przekazał 2 raporty bieżące za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 1/2013 w dniu 11.01.2013 Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
(2) EBI 2/2013 w dniu 14.12.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za grudzien 2012
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Przygotowanie szczegółowej dokumentacji (PIM - Preliminary Information Memorandum) do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 4/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION SA za IV kw 2012
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: RAPORT VIRTUAL VISION SA Skonsolidowany 4-KW 2012.pdf (Rozmiar: 591.6 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 3/2013
Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. informuje, że w trosce o prawidłowość i jakość wypełniania obowiązków informacyjnych, w dniu 11 lutego 2013 r. zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych Doradców: Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 2/2013
Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za grudzień 2012.
Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień zawierający:
I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
II. Raporty bieżące opublikowane w grudniu 2012 r.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w grudniu 2012r.
IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w styczniu 2013r.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2012 roku), a także w miesiącu następnym (styczniu 2013) do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:
W projekcie przebudowy międzynarodowego centrum usługowego Emitent obecnie występuje jako manager projektu ponosząc koszty związane w jego działalnością a wynagrodzenie 4,5% od sumy kosztów projektu Emitent otrzyma tylko w przypadku realizacji projektu o ile spełnione zostaną warunki jego realizacji opisane w raporcie EBI nr 31/2012 w dniu 26.10.2012 i uszczegółowione w raporcie EBI nr 32/2012 w dniu 14.11. 2012. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły relacje i zależności prawne łączące Emitenta z potencjalnymi inwestorami projektu.
Emitent otrzymał odpowiedź na zleconą KPMG analizę sytuacji podatkowej a szczegółowa pisemna opinia KPMG wskazała optymalną lokalizację organizacji pełniącej funkcję inwestora projektu przebudowy obiektu, który spełniałaby warunki finansowania projektu przy wykorzystaniu gwarancji HERMESA.
Emitent opracował szczegółowe założenia marketingowe i dane finansowe do business planu projektu przebudowy obiektu na centrum rozrywkowe, którego opracowanie ma zakończyć się do 31 stycznia 2013 tak aby złożenie wniosku PIM do HERMESA nastąpiło do dnia 28 lutego 2013.
W związku z rezygnacją Emitenta z udziału w realizacji projektu Magic Circus Show (MCS) Emitent oprócz poniesionych kosztów przeprowadzonych eliminacji krajowych nie oczekuje dodatkowych obciążeń finansowych związanych z tym projektem. Ogólne zaangażowanie w projekt miało wynosić 210.000 euro. EBU obciążyło Emitenta pierwszą fakturą w wysokości 40.000 Euro. Ponieważ rezygnacja z udziału w projekcie MCS nastąpiła po wystawieniu przez EBU faktury na sumę 40.000 Euro, a po upływie okresu 3 tygodni od faktu poinformowania EBU przez Emitenta o rezygnacji z projektu, Emitent otrzymał od EBU notę kredytową w wysokości pierwszej faktury tz. w wysokości 40.000 Euro, Emitent nie zakłada, że EBU wystąpi z roszczeniami odszkodowań za rezygnację z projektu MSC, gdyż w tym przypadku EBU nie wystawiałby noty kredytowej do pierwszej faktury. Do dnia opublikowania niniejszego komunikatu, EBU nie obciążyło Emitenta kolejnymi fakturami.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2012) Spółka przekazała 2 raporty za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 34/2012 w dniu 14.12.2012 Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za listopad 2012
(2) EBI 35/2012 w dniu 30.12.2012 Temat: Uzupełniające informacje o projektach Emitenta.
III.
brak
IV.
Przygotowanie szczegółowej dokumentacji (PIM - Preliminary Information Memorandum) do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo- medialnego.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT bieżący nummer 1/2013
Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 rokuZarząd VIRTUAL VISION S.A. przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - w dniu 14 lutego 2013 roku,
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - w dniu 14 maja 2013 roku,
Raport roczny za 2012 rok - w dniu 24 maja 2013 roku,
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - w dniu 14 sierpnia 2013 roku,
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu