virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
historia i rozwoj
cele
statut
autoryzowany doradca
dokument informacyjny
raporty okresowe
raporty biezace
aktualnosci
2014

RAPORT bieżący nummer 37/2014
Temat: Publikacja dokumentu zawierającego wyniki analizy wykonanej na podstawie uchwały nr 1278/2014 Zarządu GPW.
Virtual Vision S.A. ("Emitent"), w wykonaniu uchwały Nr 1278/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 listopada 2014 r., zlecił podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców (Valor Partners sp. z o.o.), spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz jego perspektyw na przyszłość, i niniejszym prezentuje raport bieżący zawierający dokument z wynikami dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.Jednocześnie Emitent oświadcza, że treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jego zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.Podstawa prawna: § 4 pkt. 5 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki:
virtual-vision-sa-analiza-sytuacji-finansowej.pdf (Rozmiar: 1909.5 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 36/2014
Temat: Raport miesięczny za listopad 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym, do dnia opublikowania niniejszego raportu, Emitent dokonał emisji i doprowadził do objęcia 120 obligacji serii B, o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł) każda, czyli łącznie na sumę 12.000.000 zł (słownie: dwunastu milionów zł), dokonując jednocześnie zakupu 100% akcji EURODENTAL S.A., podmiotu medycznego z pięcioma klinikami dentystycznymi.
Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów zapewniających nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.
Opis zawartych transakcji znajduje się poniżej:
Emitent nie dokonał nowej emisji 8.000.000 akcji, ani nie dokonał zapłaty sumy 8.000.000 zł w gotówce, w terminie do 31 października 2014, (o możliwości takiej Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych) natomiast, zgodnie z postanowieniami Artykułu 1 punkt (3) Aneksu/ Umowy zawartego 27 czerwca 2014 r. do Umowy zawartej w dniu 26 lutego 2014, po odstąpieniu przez RODERYK INVEST LTD od Umowy sprzedaży (zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r ) na rzecz Emitenta 100% EURODENTAL Sp. z o. o, zawarł on z Emitentem umowę nabycia 10 000 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda, (od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego, wynoszącego 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych), za cenę 0,01 PLN (jeden grosz) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) (Cena). Cena ta może ulec zmianie, jeżeli w ciągu kwartału po podpisaniu umowy z dnia 31 października 2014 roku, podmioty powiązane z RODERYK INVEST LTD dokonają wniesienia do EURODENTAL S.A. części składających się na zorganizowane przedsiębiorstwo stomatologiczne EURODENTAL (w szczególności pięć przychodni stomatologicznych w Warszawie i okolicach).
Jednocześnie Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami o objęciu łącznie 120 (stu dwudziestu) obligacji VIRTUAL VISION S.A. w cenie 100.000 (stu tysięcy ) zł każda, których opłacenie, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, zapewniło nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.
Stomatologiczna działalność usługowa, prowadzona dotychczas przez EURODENTAL Sp. z o.o., od dnia 4-go grudnia 2014 jest prowadzona przez EURODENTAL S.A. w pięciu przychodniach na terenie Warszawy: tj. przy ul. Andersa 15, ul. Śniadeckich 12/16, ul. Nowowiejskiej 37, ul. Kasprowicza 119 i ul. Warszawskiej 22 (Konstancin).
Dnia 4 grudnia odbyło się nadzwyczajne walnego zgromadzenie Emitenta, a treść podjętych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym w dniu 4 grudnia 2014 roku.
Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2014 r., działalność Emitenta została rozszerzona o następujące obszary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określa się jako:
- PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
Dnia 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o., a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.
Planowane otwarcie nowych placówek dentystycznych spółki EURODENTAL S.A. na ternie całego kraju pozwoli na znaczny rozwój laboratorium protetycznego, które w ramach rozszerzonej działalności będzie świadczyło usługi nie tylko na wewnętrzne potrzeby sieci Eurodentalu, ale również na rzecz dla innych gabinetów lekarskich.
Realizując cel ekspansji zagranicznej, planowane jest utworzenie za granicą oddziału akwizycji i adaptacji prac laboratoryjnych.
Celem zakończenia procesu konsolidacji podmiotów z grupy EURODENTAL, Emitent w dniu 4 grudnia 2014 r. przeniósł na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 900.000 zł.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem.
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na koniec dnia pracy 4 grudnia 2014 roku i od tego momentu EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-11-26 bieżący 32/2014 Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności,
2014-11-14 bieżący 31/2014 Raport miesięczny za październik 2014 r.,
2014-11-08 bieżący 29/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 grudnia 2014 roku,
2014-11-01 bieżący 28/2014 Zawarcie istotnej umowy,
2014-11-01 bieżący 27/2014 Raport po emisji obligacji serii B.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Brak.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 35/2014
Temat: Rozszerzenie przedmiotu działalności.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu w dniu wczorajszym decyzji o rozszerzeniu przedmiotu działalności.
Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2014 r., działalność Emitenta została rozszerzona o następujące obszary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określa się jako:
- PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 34/2014
Temat: Nabycie spółki zależnej oraz zbycie aktywów o istotnej wartości.
Zarząd Virtual Vision S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości, iż w dniu 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o., a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.
Planowane otwarcie nowych placówek dentystycznych spółki EURODENTAL S.A. na ternie całego kraju pozwoli na znaczny rozwój laboratorium protetycznego, które w ramach rozszerzonej działalności będzie świadczyło usługi nie tylko na wewnętrzne potrzeby sieci Eurodentalu, ale również na rzecz dla innych gabinetów lekarskich.
Realizując cel ekspansji zagranicznej, planowane jest utworzenie za granicą oddziału akwizycji i adaptacji prac laboratoryjnych.
Celem zakończenia procesu konsolidacji podmiotów z grupy EURODENTAL, Emitent w dniu 4 grudnia 2014 r. przeniósł na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 900.000 zł.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem.
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na koniec dnia pracy 4 grudnia 2014 roku i od tego momentu EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.
Kryterium uznania aktywów za istotne jest ich wartość, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 33/2014
Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 4 grudnia 2014 r.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w Warszawie dnia 4 grudnia 2014 r.
Jednocześnie Emitent informuje, ze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 6. g) planowanego porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
tresc-uchwal-podjtych-przez-nwz-viv-4-grudnia-2014-r.pdf (Rozmiar: 189.8 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 32/2014
Temat: Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności.
VIRTUAL VISION S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o nałożeniu na Emitenta, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, Uchwałą NR 1278/2014, obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności.
Na podstawie ww. uchwały Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 15b ust. 1 lit. a), c) i d) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zobowiązał Emitenta do:
1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2) opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 45 dni od dnia opublikowania uchwały Zarządu Giełdy, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z powyższym, o wykonaniu obowiązków nałożonych przez Giełdę, Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym, w terminie określonym przez Giełdę.
Podstawa prawna:
§4 ust 5. pkt a) Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 31/2014
Temat: Raport miesięczny za październik 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym nie doszło co prawda do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, natomiast do dnia opublikowania niniejszego raportu Emitent dokonał emisji i doprowadził do objęcia 120 obligacji serii B, o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł) każda, czyli łącznie na sumę 12.000.000 zł (słownie: dwunastu milionów zł), dokonując jednocześnie zakupu 100% akcji EURODENTAL S.A., podmiotu medycznego z pięcioma klinikami dentystycznymi, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2014.
Do dnia opublikowania niniejszego raportu Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami o objęciu w sumie 120 (stu dwudziestu) obligacji VIRTUAL VISION S.A. w cenie 100.000 (stu tysięcy) zł każda, których opłacenie, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, zapewniło nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-10-31 bieżący 26/2014 Emisja obligacji
2014-10-14 bieżący 25/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zostało zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2014.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 30/2014
Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
viv-skonsolidowany-raport-okresowy-za-iii-kwartal-2014-r.pdf (Rozmiar: 1100.4 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 29/2014
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 grudnia 2014 roku.
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 4 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 (3 piętro, lokal 194).
Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w organach Spółki,
b) zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
c) zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,
d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
e) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach,
f) dematerializacji i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 13 listopada 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 listopada 2014 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 4 grudnia 2014 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@virtualvision.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób); zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 18 listopada 2014 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (8 listopada 2014 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (19 listopada 2014 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (18 listopada 2014 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. 1, 2 i 3 grudnia 2014 r.) w lokalu Zarządu w tym czasie tj. miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w Warszawie, Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego, Al. Jerozolimskie 65/79 (3 piętro, lokal 194), w godz .od 10.00 do 14.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: info@virtualvision.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w zależności od liczby uczestników, proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
nwz-viv-04_12_2014-formularz-glosowania-przez-pelnomocnika.pdf (Rozmiar: 401.1 KB)
nwz-viv-04_12_2014-informacja-o-liczbie-akcji.pdf (Rozmiar: 53.7 KB)
nwz-viv-04_12_2014-informacja-o-zamierzonej-zmianie-statutu.pdf (Rozmiar: 127.7 KB)
nwz-viv-04_12_2014-projekty-uchwal.pdf (Rozmiar: 330.6 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 28/2014
Temat: Zawarcie istotnej umowy.
W związku z Aneksem/Umową zawartą w dniu 27 czerwca 2014, dotyczącą sprzedaży 100% udziałów EURODENTAL Sp. z o.o. przez RODERYK INVEST LTD, Virtual Vision S.A. ("Emitent") informuje, iż nie dokonał nowej emisji (w liczbie 8.000.000 akcji), a tym samym nie wykorzystał opcji zapłaty za nabywane udziały EURODENTAL Sp. z o.o. poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności ze zbywcą (RODERYCK), który w takim przypadku, przy cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł, objąłby łącznie 800.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.
Emitent nie dokonał również zapłaty sumy 8.000.000 zł w gotówce, w terminie do 31 października 2014.
RODERYK INVEST LTD, zgodnie z postanowieniami Artykułu 1 punkt (3) Aneksu/ Umowy zawartego 27 czerwca 2014 r. do Umowy zawartej w dniu 26 lutego 2014, odstąpił od Umowy sprzedaży, zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r., na rzecz Emitenta 31.000 udziałów spółki (EURODENTAL Sp. z o. o.) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki EURODENTAL Sp. z o.o. i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki EURODENTAL Sp. z o.o. i jednocześnie zawarł z Emitentem umowę zbycia 10 000 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda, (od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego, wynoszącego 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych), za cenę 0,01 PLN (jeden grosz) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) (Cena).
Cena ta może ulec zmianie, jeżeli w ciągu kwartału po podpisaniu umowy z dnia 31 października 2014 roku, podmioty powiązane z RODERYK INVEST LTD dokonają wniesienia do EURODENTAL S.A. części składających się na zorganizowane przedsiębiorstwo stomatologiczne EURODENTAL (w szczególności pięć przychodni stomatologicznych w Warszawie i okolicach).
Jednocześnie Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami o objęciu łącznie 120 (stu dwudziestu) obligacji VIRTUAL VISION S.A. w cenie 100.000 (stu tysięcy ) zł każda, których opłacenie, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, zapewniło nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.
Stomatologiczna działalność usługowa, prowadzona dotychczas przez EURODENTAL Sp. z o.o., najpóźniej od 31.11.2014 będzie prowadzona przez EURODENTAL S.A. w pięciu przychodniach na terenie Warszawy: tj. przy ul. Andersa 15, ul. Śniadeckich 12/16, ul. Nowowiejskiej 37, ul. Kasprowicza 119 i ul. Warszawskiej 22 (Konstancin).
Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 27/2014
Temat: Raport po emisji obligacji serii B.
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2014 roku Emitent zakończył subskrypcję obligacji serii B.
W związku z powyższym, Emitent przekazuje raport z przeprowadzonej emisji.
1. Subskrypcja obligacji serii B prowadzona była w terminie od 30 października 2014 roku do 31 października 2014 roku.
2. Przydział obligacji serii B miał miejsce w dniu 31 października 2014 roku.
3. Subskrypcją objętych było 120 sztuk (słownie: sto dwadzieścia sztuk) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda.
4. Liczba oferowanych obligacji była równa liczbie obligacji objętych subskrypcją. Do objęcia pozostało 0 (zero) sztuk obligacji serii B. Stopa redukcji nie wystąpiła.
5. Pięciu podmiotom przydzielono łącznie 120 (słownie: sto dwadzieścia) sztuk obligacji na okaziciela serii B.
6. Cena emisyjna obligacji serii B wynosiła 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za sztukę.
7. Obligacje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umów o subemisję.
8. Łączne koszty emisji wyniosły około 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Do kosztów emisji zaliczono:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty i opłaty notarialne - 2.500 zł.
b) koszt ogłoszeń publicznych, wynagrodzeń dla podmiotu obsługującego przydział, wynagrodzenie dla doradców prawnych oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego i doradztwo przy sporządzaniu tego dokumentu – nie dotyczy;
c) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy;
d) promocja oferty - nie dotyczy.
Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 26/2014
Temat: Emisja obligacji.
Virtual Vision S.A. (Emitent) informuje o emisji w dniu 30 października 2014 r. obligacji niezabezpieczonych serii B, o wartosci nominalnej 12 milionów złotych.
Wartość nominalna jednej obligacji, równa jej cenie emisyjnej, wynosi 100.000 zł.
Obligacje są oprocentowane 3% w stosunku rocznym.
Okres odsetkowy wynosi jeden rok kalendarzowy i biegnie od 1 stycznia 2015 r.
Odsetki za brak płatności odsetek lub należności głównej w terminie wynoszą 6% w stosunku rocznym.
Termin wykupu obligacji to 31grudnia 2017 r. Od tego terminu obligacje nie są oprocentowane.
Obligacje są wykupywane po wartości nominalnej.
Termin płatności odsetek następuje po każdym okresie odsetkowym.
Obligacje nie mogą być zbyte bez zgody Emitanta.
Obligacje mogą być umorzone na wezwanie obligatariusza. Płatność za umarzane obligacje następuje w terminie 7 dni od złożenia obligacji w celu umorzenia.
Celem emisji jest dofinansowanie działalności Emitenta oraz jego przedsiębiorstwa.
Emitent prowadzi rozmowy zmierzające do objęcia obligacji.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 25/2014
Temat: Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
Zdarzenia objęte tym punktem w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Emitent oczekuje na odpowiedź PISF w sprawie zwrotu pożyczki, o czy Emitent informował raportem bieżącym 24/2014.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-09-14 23/2014 VIV Raport miesięczny za sierpień 2014 r.
2014-09-30 24/2014 VIV Informacja na temat zwrotu pożyczki udzielonej przez PISF
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Emitent planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które podejmie uchwały przewidziane porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 2014, a niepodjęte podczas tego zgromadzenia.
O zwołaniu tego zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, jak również na stronie internetowej.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 24/2014
Temat: Informacja na temat zwrotu pożyczki udzielonej przez PISF.
W związku z planowaną na koniec III kwartału 2014 r. spłatą pożyczki udzielonej przez PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej), o czym Emitent informuje od początku bieżącego roku, Zarząd Emitenta odbył w dniu 29 września 2014 r. spotkanie w siedzibie PISF w Warszawie, na którym przestawił pisemną propozycję spłaty pożyczki w dwóch alternatywach:
- jednorazowej spłaty bezporocentowej pożyczki w terminie do 30 marca 2015 r., lub
- spłaty w 30-dniowym terninie, poprzez rozliczenie zadłużenia z objęciem przez PISF oprocentowanych, krótkoterminowych obligacji z terminem spłaty do 31 grudnia 2015.
Emitent oczekuje w najbliższych dniach na stanowisko PISF.
Podstawa prawna:
§ 3 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 23/2014
Temat: Raport miesięczny za sierpień 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (wrześniu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Emitent planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które podejmie uchwały przewidziane porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 2014, a niepodjęte podczas tego zgromadzenia.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-08-14 Raport bieżący Raport miesięczny za lipiec 2014 r.
2014-08-14 Raport kwartalny Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Emitent planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które podejmie uchwały przewidziane porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 2014, a niepodjęte podczas tego zgromadzenia.
O zwołaniu tego zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, jak również na stronie internetowej.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 22/2014
Temat: Raport miesięczny za lipiec 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (sierpniu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. było kontynuowane po przerwie w dniu 30 lipca 2014 roku, o godzinie 15:30, w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego przy ulicy Powązkowskiej 44C w Warszawie i nie podjęło dalszych uchwał.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI i ESPI
2014-07-14 raport bieżący 21/2014 Raport miesięczny za czerwiec 2014 r.
2014-07-31 14:57:38 bieżący 20/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania punktów porządku obrad.
2014-08-14 17:37:25 kwartalny 21/2014 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r.
ESPI
2014-08-06 Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% na ZWZ w dniu 30 lipca 2014
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Po uzgodnieniach ze stronami, co do nabywania przez Emitenta udziałów w podmiotach trzecich, Zarząd planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 21/2014
Temat: Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: viv-skonsolidowany-raport-okresowy-za-ii-kwartal-2014-r.pdf (Rozmiar: 1006.8 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 20/2014
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania punktów porządku obrad.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się po przerwie w Warszawie dnia 30 lipca 2014 r.
"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2014 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Virtual Vision Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie podejmować uchwał przewidzianych w punktach od e) do i) przyjętego porządku obrad, to jest w następujących sprawach:
e) zmian w organach Spółki,
f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
g) zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
h) zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,
i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym".
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania w szerszym zakresie wyżej wymienionych punktów porządku obrad.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 19/2014
Temat: Raport miesięczny za czerwiec 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (lipcu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Zarząd Emitenta nadal prowadzi rozmowy z podmiotami, które mają uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta, co było przedmiotem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.
W celu finalizacji tych rozmów została zarządzona przerwa w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia, które będzie kontynuowane 30 lipca 2014 roku, o godzinie 15:30, w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego przy ulicy Powązkowskiej 44C w Warszawie.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-06-30 raport bieżący 18/2014 Ogłoszenie przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia
2014-06-30 raport bieżący 17/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 r.
2014-06-28 raport bieżący 16/2014 Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej oraz zawarcie istotnej umowy
2014-06-16 raport bieżący15/2014 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2014-06-16 raport bieżący 14/2014 Raport miesięczny za maj 2014 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Wznowienie obraz zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 30 lipca 2014 roku, o godzinie 15:30, w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego przy ulicy Powązkowskiej 44C w Warszawie.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 18/2014
Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach zwyczanjego walnego zgromadzenia.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. uchwałą numer 13 zarządziło przerwę w obradach walnego zgromadzenia, które zgodnie z treścią uchwały kontynuowane będzie 30 lipca 2014 roku, o godzinie 15:30, w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego przy ulicy Powązkowskiej 44C w Warszawie.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 17/2014
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 r.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w Warszawie dnia 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki: tresc-uchwal-podjtych-przez-zwz-viv-30-czerwca-2014-r.pdf (Rozmiar: 130.5 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 16/2014
Temat: Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej oraz zawarcie istotnej umowy.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, o zawarciu aneksu do umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym 5/2014. Aneks ten został zawarty z powodu, iż EURODENTAL S.A. nie przeprowadziła do dnia 27-06-2014 nabycia 100% udziałów EURODENTAL sp z o.o., jak to zakładała umowa z dnia 26 lutego 2014 roku.
Zgodnie z Aneksem, Emitent nabywa od Roderyck Invest Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("RODERYCK"), 100 % udziałów w EURODENTAL Sp. z o.o. przy czym, tytułem zapłaty ceny, Emitent ma prawo także dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności ze zbywcą (RODERYCK), który w takim przypadku obejmie łącznie do 800.000.000 akcji podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł. Wówczas nabycie udziałów przez Emitenta i objęcie akcji przez RODERYCK nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w trybie Art. 14 § 4 kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z aneksem, nowo wyemitowane akcje będą objęte 12 miesięcznym zakazem sprzedaży, w tym na rynku NewConnect ("Lock-up").
Aneks przewiduje analogiczne kary umowne jakie zdefiniowane zostały umową z dnia 26 lutego 2014, o której Emitent informował raportem bieżącym 5/2014.
Ponadto, zgodnie z Aneksem, RODERYK do 31 października 2014 jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.
Szczegółowe postanowienia Umowy mają charakter poufny.
Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.
Jednocześnie, po zawarciu aneksu, w dniu 27 czerwca 2014 Emitent i RODERYK zawarli ,w formie z podpisanie notarialnie poświadczonymi, Umowę sprzedaży 100% udziałów ERODENTAL Sp. z o.o., w wyniku której Emitent nabył 100% udziałów w tej spółce zgodnie z zawartym aneksem. Umowa przewiduje opisane wyżej dwie opcje zapłaty za nabywane udziały.
W związku z powyższym Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęto jeszcze uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Emitent prowadzi również negocjacje z dwoma podmiotami związanymi z przebudową obiektu na centrum usługowe-handlowe na temat warunkowego nabycia udziałów w tych podmiotach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 15/2014
Temat: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje informację na temat incydentalnego naruszenia zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Naruszenie dotyczy zasady określonej w punkcie 16 tego dokumentu, zgodnie z którym "Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca".
Naruszenie ma charakter incydentalny i jest związane z faktem że termin publikacji raportu bieżącego upływał w sobotę 14 czerwca 2014 r., na co nałożył się sezon urlopowy oraz podróże międzynarodowe zarządu emitenta, związane z ograniczonym dostępem do środków komunikacji.
W celu ograniczenia skutków niezastosowania tej zasady Emitent już opublikował raport miesięczny i dołoży starań, aby podobne naruszenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 pkt 3 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i o kresowe przekazywane w alternatywnym systemie o brotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 14/2014
Temat: Raport miesięczny za maj 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2014 roku), a także w miesiącu następnym (czerwcu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Zarząd Emitenta, odbył szereg spotkań i przygotował umowy umożliwiające podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2014 r.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-06-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-02 Raport roczny Virtual Vision S.A. za 2013 rok
2014-05-15 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2014-05-14 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2014 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 13/2014
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r.
Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION).
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowy porządek obrad oraz procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
zwz-viv-2014-ogloszenie.pdf (Rozmiar: 176.6 KB)
zwz-viv-2014-projekty-uchwal.pdf (Rozmiar: 589.6 KB)
zwz-viv-2014-formularz-glosowania-przez-pelnomocnika.pdf (Rozmiar: 761.1 KB)
zwz-viv-2014-informacja-o-liczbie-akcji.pdf (Rozmiar: 279.0 KB)
zwz-viv-2014-informacja-o-zamierzonej-zmianie-statutu.pdf (Rozmiar: 461.0 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT roczny nummer 12/2014
Temat: Raport roczny Virtual Vision S.A. za 2013 rok.
Virtual Vision S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
raport-roczny-virtual-vision-sa-2013-z-dnia-2-czerwca-2014.pdf (Rozmiar: 2560.5 KB)
opinia-i-raport-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2013.pdf (Rozmiar: 4062.3 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 11/2014
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.
Virtual Vision S.A. informuje, że raport roczny za 2013 rok, którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 20 maja 2014 r., zostanie opublikowany w dniu 2 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 10/2014
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2014 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Virtual_Vision_SA_Raport_okresowy_za_I_kwartal_2014r.pdf (Rozmiar: 737.2 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 9/2014
Temat: Raport miesięczny za kwiecień 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (maju 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Zarząd Emitenta, w dniach 14-16 kwietnia 2014, uczestnicząc w negocjacjach z podmiotem prowadzącym przebudowę obiektu na centrum rozrywkowo-usługowe, o czym Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, ustalił szczegóły warunkowego nabycia udziałów w tym podmiocie, które planowane jest na III kwartał 2014 roku.
Po otrzymaniu analizy podatkowej dotyczącej podmiotów przeprowadzających powyższą transakcję, strony transakcji podjęły decyzję o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.
Zarząd Emitenta w dniach 1-2 maja 2014 uczestniczył w negocjacjach podmiotu prowadzącego przebudowę obiektu na centrum rozrywkowo-usługowe z głównym operatorem kompleksu teatru. Zawarcie umowy przewidziane jest na III kwartał 2014 roku.
Emitent zakłada, że PISF, wyda zgodę na jednorazową spłatę udzielonej pożyczki, planowaną przez Emitenta na III kwartał 2014 roku.
Emitent planuje nową emisję akcji skierowaną do podmiotów objętych powyższymi transakcjami jak i emisje akcji z zachowaniem prawa poboru.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał jeden raport za pośrednictwem systemu EBI:
Raport bieżący 8/2014 VIV Raport miesięczny za marzec 2014 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Zarząd Emitenta zamierza zwołać Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie nabycia przez Emitenta udziałów w EURODENTAL SA i udziałów w podmiocie prowadzącym przebudowę obiektu na centrum rozrywkowo-usługowe, uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta drodze w emisji prywatnej, skierowanej do ustalonych podmiotów, jak również w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.
O zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitent ogłosi odrębnym reportem bieżącym
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 8/2014
Temat: Raport miesięczy za marzec 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (kwietniu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Emitent ciągle oczekuje na ostateczną decyzję podmiotów, które mają być zaangażowane w transakcję, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2014.
Obecnie są prowadzone analizy podatkowe, w oparciu o które podmioty zaangażowane w powyższą transakcję, podejmą ostateczną decyzję co do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.
Emitent ciągle oczekuje też na ostateczną decyzję PISF, co do warunków spłaty udzielonej pożyczki, o czym Emitent informował, we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.
II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał dwa raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2014-03-14 21:21:40 Raport bieżący 7/2014 VIV Raport miesięczy za luty 2014 r.
2014-03-13 21:22:26 Raport bieżący 6/2014 VIV Zmiana statutu Spółki
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Zarząd Emitenta zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia, na potrzeby wykonania umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 5/2014, uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł. Przewidywana jest emisja z zachowaniem prawa poboru.
O zwołaniu tego zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, a zdarzenie to może nastąpić w bieżącym lub kolejnych okresach sprawozdawczych.
Emitent ciągle oczekuje też na ostateczną decyzję PISF, co do warunków spłaty udzielonej pożyczki. Zdarzenie to może nastąpić w bieżącym lub kolejnych okresach sprawozdawczych.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 7/2014
Temat: Raport miesięczy za luty 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2014 roku), a także w miesiącu następnym (marcu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
1) Zarząd Emitenta w lutym 2014 oraz w marcu 2014 r., do dnia opublikowania niniejszego raportu, spotkał się w Londynie z producentem widowisk (oraz jego promotorami regionalnymi) zainteresowanym wynajęciem realizowanego kompleksu teatru.
2) W raportowanym okresie, Emitent prowadził również negocjacje z dwoma podmiotami związanymi z przebudową obiektu na centrum usługowe-handlowe na temat warunkowego nabycia udziałów w tych podmiotach.
W związku z zawarciem umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 5/2014, Emitent przybliża niniejszym działalność spółki EURODENTAL S.A.
Centrum Stomatologiczne EURODENTAL powstało w 1989 roku, a od roku 1992 jest niekwestionowanym liderem wśród klinik wykonujących zabiegi z zakresu implantologii stomatologicznej i nowoczesnej ortodoncji.
Obecnie Centrum Stomatologiczne EURODENTAL to 21 foteli dentystycznych rozmieszczonych w 3 klinikach w Warszawie. Do organizacji włączone zostało również nowocześnie wyposażone laboratorium protetyczne, a uzyskana w ten sposób samowystarczalność usprawnia organizację pracy i poprawia jakość indywidualnych rozwiązań protetycznych. W kwietniu 2014 nastąpi otwarcie dwóch nowych klinik.
Centrum Stomatologiczne EURODENTAL dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, (tomografia stomatologiczna) oraz sprzętem umożliwiającym wykonywanie najnowocześniejszych zabiegów leczniczych z zakresu mikrochirurgii stomatologicznej (mikroskop, sprzęt do mikrochirurgii).
Centrum Stomatologiczne EURODENTAL od lat wyznacza standardy postępowania i nazywany jest "prywatnym uniwersytetem dentystycznym".
Centrum Stomatologiczne EURODENTAL jako pierwsza firma medyczna w Europie Środkowo Wschodniej wprowadziła System Zarządzania Jakością i uzyskała certyfikat jego zgodności z Normą 9001. Pozwoliło to jednoznacznie wyznaczyć procesy, na których oparta jest działalność firmy. Gwarantuje to powtarzalność procesów oraz poprawia efektywność pracy. Umożliwia również automatyczne funkcjonowanie systemu opieki stomatologicznej dla pacjentów w ramach Centrum Stomatologicznego EURODENTAL. Zmniejsza to także rolę lidera merytorycznego, a pozwala na rozwój samodzielności i inicjatywy kierowników średniego szczebla.
Centrum Stomatologiczne EURODENTAL ma pozycję eksperta w stomatologii i stanowi rozpoznawalną markę na rynku. W dalszych planach nastąpi rozszerzenie sieci placówek na cały kraj.
Nabycie 40% akcji EURODENTAL S.A., przy posiadaniu ponad 50 % głosów pozwoli VIRTUAL VISION S.A. na konsolidację wyników finansowych z wynikami tej spółki.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2014 roku) Emitent przekazał trzy raporty za pośrednictwem systemu EBI:
(1) EBI 3/2014 w dniu 14.02.2014 Temat: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 r.
(2) EBI 4/2014 w dniu 14.02.2014 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2013
(3) EBI 5/2014 w dniu 27.02.2014 Temat: VIRTUAL VISION SA zawarcie istotnej umowy
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Zarząd Emitenta zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia, na potrzeby wykonania umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 5/2014, uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł. Przewidywana jest emisja z zachowaniem prawa poboru.
O zwołaniu tego zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, a zdarzenie to może nastąpić w bieżącym lub kolejnych okresach sprawozdawczych.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 6/2014
Temat: Zmiana statutu Spółki.
Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na mocy którego 4 marca 2014 r. Sąd ten wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę statutu Emitenta dokonaną uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 r., o której Emitent informował reportem bieżącym nr 19/2013.
W załączaniu Emitent przekazuje informację na temat zakresu dokonanej zmiany oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Emitenta.
Załączniki:
Informacja_o_zmianach_statutu_spolki_Virtual_Vision_SA.pdf (Rozmiar: 93.6 KB)
Tekst_jednolity_statutu_Virtual_Vision_SA.pdf (Rozmiar: 188.2 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 5/2014
Temat: Zawarcie istotnej umowy.
Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w wyniku rozmów i negocjacji dotyczących nabycia przez Emitenta udziałów w spółce EURODENTAL S.A. ("EURODENTAL"), Emitent, w dniu 26 lutego 2014 r., zawarł ze wspólnikami EURODENTALU warunkową umowę inwestycyjną ("Umowa") zawierającą w sobie ofertę i warunki nabycia 40% akcji ("AKCJE") w kapitale zakładowym EURODENTALU (pozwalających na wykonywanie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EURODENTALU).
Zgodnie z Umową, Emitent nabędzie AKCJE, natomiast Roderyck Invest Limited
z siedzibą w Nikozji, Cypr ("RODERYCK"), posiadający 100,00% akcji w kapitale zakładowym EURODENTALU, obejmie akcje serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, które zostaną mu zaoferowane. Zgodnie z Umową, RODERYCK obejmie łącznie do 320.000.000 akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł ("AKCJE SERII H"). Nabycie AKCJI przez Emitenta i objęcie AKCJI RODERYCK SERII H przez RODERYCK nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w trybie Art. 14 § 4 kodeksu spółek handlowych.
AKCJE RODERYCK SERII H, będą objęte 24 miesięcznym zakazem sprzedaży na rynku NewConnect ("Lock-up").
Ostateczna ilość jak również cena łączna AKCJI RODERYCK SERII H będą ustalone w procesie due diligence EURODENTALU, który określi wartość nabywanych przez Emitenta AKCJI.
Umowa przewiduje kary umowne:
100.000 Euro za naruszenie 24 miesicznego zakazu Lock-up,
400.000 zł za naruszenie któregokolwiek z postanowień Umowy przez którąkolwiek ze Stron,
100.000 Euro za naruszenie zobowiązań i oświadczeń RODERYCK i EURODENTAL zawartych w Umowie,
400.000 zł za naruszenie Umownego zakazu konkurencji przez którąkolwiek ze Stron.
Ponadto zobowiązanie Stron do przeprowadzenia opisywanej transakcji jest uwarunkowane ziszczeniem się następujących warunków zawieszających:
a) uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez Walne Zgromadzenie Emitenta;
b) zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta przez Sąd Rejestrowy;
c) posiadanie przez EURODENTAL aż do dnia nabycia AKCJI przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym EURODENTAL sp. z o.o. KRS nr 0000402140.
Ponadto Emitent nie będzie miał obowiązku przeprowadzenia opisywanej transakcji w przypadku wystąpienia:
- istotnego niekorzystnego skutku, co do zasady polegającego na istotnej niekorzystnej zmianie wartości, działalności, aktywów, nieruchomości lub kondycji finansowej, operacyjnej lub innej EURODENTALU oraz jego podmiotów zależnych, lub - każdego zdarzenia, działania - okoliczności, które uniemożliwią wspólnikom EURODENTALU dokonanie czynności przewidzianych w Umowie lub wykonanie ich odpowiednich zobowiązań przewidzianych w Umowie.
Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, iż przeniesienie notowań jego akcji na rynek regulowany w terminie do 31 grudnia 2014 roku nie jest możliwe.
Umowa podlega prawu niemieckiemu.
Szczegółowe postanowienia Umowy mają charakter poufny.
Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęto jeszcze uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Zarząd Emitenta zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia, na potrzeby wykonania Umowy, uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł. Przewidywana jest emisja z zachowaniem prawa poboru. Informacje o Walnym Zgromadzeniu, jego porządek obrad, projekty uchwał oraz warunki uczestnictwa w tym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.
Emitent informuje, że prowadzi również negocjacje z dwoma podmiotami związanymi z przebudową obiektu na centrum usługowe-handlowe na temat warunkowego nabycia udziałów w tych podmiotach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 4/2014
Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: VIV_Raport_okresowy_za_IV_kwartal_2013r.pdf (Rozmiar: 965.0 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 3/2014
Temat: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2014 roku), a także w miesiącu następnym (lutym 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
Zarząd Emitenta w styczniu 2014 oraz w lutym 2014 r., do dnia opublikowania niniejszego raportu, spotkał się wielokrotnie w Niemczech, w USA i w Kanadzie z producentami widowisk i musicali zainteresowanych wynajęciem realizowanego kompleksu teatru.
W wyniku spotkań z potencjalnymi użytkownikami kompleksu teatru Emitent dokonał uaktualnień w projekcie architektonicznym co jego powierzchni i funkcji oraz szczegółowych wymagań konstrukcyjnych sceny i zaplecza teatru.
Emitent obecnie występuje jako manager projektu ponosząc koszty związane w jego działalnością, a wynagrodzenie 4,5% od sumy kosztów projektu Emitent otrzyma tylko w przypadku realizacji projektu, o ile spełnione zostaną warunki jego realizacji.
W dniu 5 lutego 2014 wystąpiły relacje i zależności prawne łączące Emitenta, poprzez osobę Prezesa Zarządu, z potencjalnymi użytkownikami obiektu.
Zarząd Emitenta powziął informację o zawiązaniu dwóch spółek celowych przeznaczonych do celów organizacji widowisk teatralnych w planowanym obiekcie.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2014 roku) Emitent przekazał dwa raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 1/2014 w dniu 14.01.2014 Temat: Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 r.
(2) EBI 2/2014 w dniu 30.01.2014 Temat: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Emitent oczekuje na rejestrację zmiany statuty spółki, dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2013 r. Zdarzenie to przewidywalnie może nastąpić w bieżącym lub w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wpis do KRSu ww. uchwały warunkuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uchwalenia zmiany/rozszerzenia przedmiotu działalności Emitenta.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 2/2014
Temat: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.
VIRTUAL VISION S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. - 14 maja 2014 r.
- raport roczny za rok obrotowy 2013 - 20 maja 2014 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.
Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT bieżący nummer 1/2014
Temat: Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 r.
VIRTUAL VISION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2013 roku), a także w miesiącu następnym (styczniu 2014), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
1.) Zarząd odbył szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami i partnerami dla przygotowywanego projektu zakładającego zmianę przedmiotu działalności Emitenta, o czym Emitent informował w poprzednich okresach sprawozdawczych.
II.
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2013 roku) Emitent przekazał dwa raporty za pośrednictwem systemu EBI.
(1) EBI 29/2013 w dniu 14.12.2013 Temat: Raport miesięczny za miesiąc listopad 2013r.
(2) EBI 30/2013 w dniu 21.12.2013 Temat: Sprzedaż spółek zależnych
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV. Kalendarz Inwestora
Emitent oczekuję na rejestrację zmiany statuty spółki, dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2013 r. Zdarzenie to przewidywalnie może nastąpić w bieżącym lub w kolejnym okresie sprawozdawczy.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI