virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
    historia i rozwoj      
    cele      
    statut      
    autoryzowany doradca      
    dokument informacyjny      
    raporty okresowe      
    raporty biezace      
    aktualnosci      
2013
 

RAPORT kwartalny nummer 28/2013
Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 r.
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartal_2013_roku.pdf (Rozmiar: 945.3 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 23/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za II kwartał 2013 r.
Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Skonsolidowany_raport_okresowy_za_II_kwartal_2013_r.pdf (Rozmiar: 757.9 KB)
Osoby reprezentujące spůłkę: Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

RAPORT kwartalny nummer 20/2013
Temat: Uzupełniony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Virtual Vision S.A. ("Emitent"), zgodnie z informacją zawartą w raporcie okresowym nr 16/2013 (raport miesięczny za miesiąc maj), przekazuje do publicznej wiadomość Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r. uzupełniony do wymogów określonych w załączniku nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Powodem niniejszej publikacji jest uzyskanie danych jednostek zależnych, które podlegają konsolidacji, a które nie prowadziły sprawozdawczości kwartalnej. Emitent zapewnił na przyszłość rozwiązania, które umożliwią otrzymanie wymaganych danych jednostek zależnych w zwykłym terminie publikacji raportów okresowych.
Załączniki: Skonsolidowany_raport_okresowy_za_I_kwartal_2013_r.pdf (Rozmiar: 617.4 KB)
Kamil Kurzawski - Upoważniony operator EBI

RAPORT roczny nummer 14/2013
Temat: Raport roczny Virtual Vision S.A. za 2012 rok.
Zarząd Virtual Vision S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_VIRTUAL_VISION_2012.pdf (Rozmiar: 3515.1 KB)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_do_JEDNOSTKOWEGO_RAPORTU_ROCZNEGO_VIRTUAL.pdf (Rozmiar: 3129.4 KB)
OPINIA_i_RAPORT_z_badania_JEDNOSTKOWEGO_SF_VIRTUAL_VISION_2012.pdf (Rozmiar: 2382.5 KB)
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_GK_VIRTUAL_VISION 2012.pdf (Rozmiar: 3513.2 KB)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_do_SKONSOLIDOWANEGO_RAPORTU_ROCZNEGO_GK_VV.pdf (Rozmiar: 3344.8 KB)
OPINIA_i_RAPORT_z_badania_SKONSOLIDOWANEGO_SF_GK_VIRTUAL_VISION.pdf (Rozmiar: 2037.4 KB)
ące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 11/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION S.A. za I kwartał 2013 r.
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki: Raport skondolidowany -I KW-2013 VISION-14-05-2013.pdf (Rozmiar: 855.2 KB)
ące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 9/2013
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2013 roku.
Na wniosek akcjonariuszy spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budynek IRYDION).
Szczegółowy porządek obrad NWZ, zgodnie z żądaniem w/w akcjonariuszy, jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Wybór komisji skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania członków Zarządu,
b) powołania członków Zarządu na okres nowej kadencji,
c) odwołania członków Rady Nadzorczej,
d) powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji,
e) zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
f) pokrycia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 29 kwietnia 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 maja 2013 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZA tj. przed 20 maja 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Adres do korespondencji pocztowej: VIRTUAL VISION S.A., ul. Bociania 47, 02-807 Warszawa, Fax +48 (22) 644 01 96.
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@virtualvision.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (info@virtualvision.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),; zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 4 maja 2013 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (23 kwietnia 2013 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (6 maja 2013 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (4 maja 2013 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( tj. od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 18 maja 2013 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie, ul Bociania 47, w godz od 10.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: info@virtualvision.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.virtualvision.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewInformacja o zamierzonej zmianie statutuConnect".
Załączniki:
Projekty uchwal.pdf (Rozmiar: 505.1 KB)
Formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf (Rozmiar: 719.6 KB)
Informacja o liczbie akcji.pdf (Rozmiar: 279.8 KB)
Informacja o zamierzonej zmianie statutu.pdf (Rozmiar: 330.6 KB)
Osoby reprezentujące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu

RAPORT kwartalny nummer 4/2013
Temat: Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION SA za IV kw 2012
Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: RAPORT VIRTUAL VISION SA Skonsolidowany 4-KW 2012.pdf (Rozmiar: 591.6 KB)
ące spółkę: Richard Kunicki - Prezes Zarządu