virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
    historia i rozwoj      
    cele      
    statut      
    autoryzowany doradca      
    dokument informacyjny      
    raporty okresowe      
    raporty biezace      
    aktualnosci      
Statut Virtual Vision spółka akcyjna:

I. Firma i siedziba
§ 1.

 1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Spółką".
 2. Firma Spółki brzmi: "Virtual Vision Spółka Akcyjna".
 3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „Virtual Vision S.A.”

§ 2.

 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. Przedmiot działalności Spółki
§ 3.

 1. Podstawowym celem działalności Spółki jest produkcja i rozpowszechnianie programów telewizyjnych.
 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  -     PKD 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  -     PKD 72 – Informatyka,
  -     PKD 73 – Działalność badawczo-rozwojowa,
  -     PKD 74 – Działalność gospodarcza pozostała,
  -     PKD 92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. Kapitał zakładowy Spółki
§ 6.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i podzielony jest na:      
  · 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
  · 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
  · 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
  · 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 złotych, objętych w zamian za wkład  pieniężny,
  · 30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda objętych w zamian za wkład pieniężny.
  · 26.500.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 8 groszy (słownie: osiem groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.
  · 117.500.000 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 6 groszy (słownie: sześć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.
 2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
 4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób.
 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.
 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

IV. Organy Spółki
§ 7.

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie
§ 8.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.

§ 9.

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

§ 10.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom dysponującym łącznie akcjami zapewniającymi co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki przysługuje uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie właściwym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez akcjonariusza.

Rada Nadzorcza § 11.

 1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez Założycieli.
 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje spośród członków Rady Walne Zgromadzenie.
 3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
 4. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
 5. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działaniami zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki.

§ 12.

 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
 4. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekt uchwały jest przedstawiony do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
 9. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 10. Uchwała Rady o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu Rady Nadzorczej.

§ 13.

 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1)  badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  2)   badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  3)  wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  4)  powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu wybranych przez niego pozostałych członków Zarządu,
  5)  zawieranie umów z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu,
  6)  ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  7)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Zarząd § 14.

 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję.
 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, poza pierwszym Zarządem powołanym przez Założycieli.
 3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

V. Reprezentowanie Spółki
§ 15.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu samodzielnie lub
 2. dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub
 3. członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

VI. Rachunkowość Spółki
§ 16.

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2007 r.
 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.
 3. Sposób wykorzystania funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

VII. Postanowienia końcowe
§ 17.

 1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 2. Koszty poniesione przez Spółkę związane z jej utworzeniem w całości obciążają Spółkę. Koszty te w przybliżeniu wynoszą 40.000 zł (czterdzieści tysięcy zł).

§ 18.

Założycielami Spółki są:

 1. VAP Video Production GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy,
 2. Michał Siciński.